21.04.2020

ОТВОРЕНО ПИСМО

на

Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА) и
Българска асоциация на туристическите аненции (БАТА)

ОТНОСНО: НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАДИКАЛНА ПРОМЯНА В УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ 

С настоящото членовете на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА и Българска асоциация на туристическите агенции, БАТА изразяват сериозно безпокойство по повод провежданото в последните седмици държавно управление на българския туризъм и с правомощията на законни представител на българските туроператори и предприемачи в туристически сектор внасят

ИСКАНЕ ЗА ОСТАВКА НА МИНИСТЪРА НА ТУРИЗМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В условията на безпрецедентна криза, Министерство на туризма не осигури среда за оцеляването на българския туризъм, не подкрепи по никакъв начин усилията на туристическия бизнес да се справи в ситуацията и окончателно затвърди убеждението, че без спешна кадрова промяна на позицията Министър на Турзма не може да се очаква благоприятен изход от кризата с минимизиране на негативния ефект както за бизнеса, така и за потребителите.

Голяма част от негативното развитие в сектора, породено от КОВИД 19 е в резултат на неадекватните и ненавременни реакции от страна на Министър Ангелкова, което е повод за исканата радикална промяна в държавното управление на туризма, поради което настояваме за отзоваването й от изпълняваната длъжност.

Отсъствие на компетенции по отношение бизнес моделите и процесите в бранша, непознаване на професионалната терминология, залегнала в нормативните актове, подценяване на проблемите на българския туризъм като цяло са част от причините за:

  • провеждане в изключително критичен за българската икономика период на политика на неясни указания и противоречиви послания, с недефиниран обхват на предлаганите мерки.
  • допускане на неприемливо за ситуацията забавяне в действията, иницииране на неподходящи или с ограничен ефект мерки. 

За периода от 13.03.2020 АБТТА и БАТА са разработили и внесли в Министерство на туризма и други държавни институции над 20 документа, съдържащи детайлни обяснения и предложения, както и числови данни за състоянието на бранша и прогноза, участвали сме в няколко срещи, но всичко това без резултат към момента.

  • Към момента липсва адекватно законодателно решение, което да гарантира баланса между защитата на потребителите и запазване ликвидността на българските туроператори.

На практика с действията на Министър Ангелкова, България не е спазила препоръките на Еврокомисаря по правосъдие и потребители да се осигури финансовото обезпечаване на туристическите организатори с цел гарантиране правото на възстановяване на предплатените и отменени пътувания на потребителите.

За сравнение в повечето страни членки на ЕС такива мерки вече работят.

  • Като ресорен министър, до този момент няма поне рамкова антикиризна стратегия, по която да се работи за извеждане отрасъла с минимални поражения от кризата или поне такава не е представяне и обсъждана с бранша.

Очевидно министърът няма добра комуникация с другите си колеги министри, за да защити целеви финансов ресурс за подркрепа на всички звена в този бранш, отчитайки неговата специфика. Няма отправено нито едно рекламно послание за дестинация България, която ще е тук и след кризата.

Кредитът на доверие към Министър Ангелкова е изчерпан и не виждаме капацитет и авторитет за решаване на проблемите на българския туризъм. Същевременно времето напредва и трябват бързи и работещи решения, които могат да бъдат взети от професионалист с реален опит, подходящ образователен ценз и преди всичко визия за българския туризъм.

Вярваме, че споделяте нашата тревога относно сериозността на състоянието на българския туризъм и разбиране относно необходимостта от предприемане на незабавни коригиращи мерки, и настоятелно молим за Вашата интервенция за осигуряване на компетентно управление на институцията в кризисната ситуация.

Дата: 21.04.2020

Източник: БАТА

Прочетено: 3318