29.04.2020

Темата за безопасността и здравето при работа придоби ново значение и тежест в ситуацията на COVID-19. Примерите показват, че пренебрегването и подценяването й, не само от работодателите, но и от работещите, може да доведе до множество отрицателни последствия. И това важи днес за всяко работно място: от болничното заведение, през самолета и влака, производственият цех, магазинът, до безопасния до скоро луксозен офис.

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа публикува указания как да бъдат адаптирани работните места и защитени работещите в ситуацията на COVID-19. Указанията обхващат редица въпроси: извършване на оценка на риска, на база на което да бъдат набелязани и предприети конкретни превантивни мерки, възобновяване на работата и преодоляване на проблемите, свързани с продължителното отсъствие на работещите, полагане на грижи за работещи, които вече са преболедували COVID -19, бъдещи обучения и източници на информация.

Важен аспект от указанията е насочен към възобновяването на работата след период на спиране.

В указанията е посочено, че ако работното място е било затворено за определен период, поради COVID-19, първото, което работодателят следва да направи, е план за това кога работата се възобновява. Планът следва да обхваща:

  1. Консултиране със службата по трудова медицина и набелязване на съвместни действия;
  2. Актуализиране на оценката на риска;
  3. Адаптиране на работното място и организацията на работа (продължителност на работното време, сменност, раздвижен график и др.) по начин, който да минимизира предаването на COVID-19 преди възобновяване на работата изцяло и преди всички работници да се върнат на работното място;
  4. Обмисляне на възможностите за възобновяване на работата на етапи, за да може да се извършат допълнителни адаптации на работното място и работния процес;
  5. Информиране на работещите за промените и провеждане на извънреден насочен инструктаж, още преди да са се върнали към активна работа.

Специално внимание следва да бъде обърнато на работниците, които са изложени на висок риск и на най-уязвимите групи, включващи по-възрастните работещи и тези с хронични заболявания (напр., сърдечно-съдови, хронични белодробни, ендокринни, онкологични и др.), както и бременните работнички.

Препоръчва се обръщане на внимание и на работници с членове на семейството, които са изложени на висок риск.

Важен момент е създаването на добър психоклимат в екипите и оказването на подкрепа на работещите, страдащи от тревожност или стрес. Не трябва да се пренебрегва това, че работниците, които се връщат на работното място след период на изолация, независимо дали като индивидуална мярка или като част от колективна изолация, често ще имат притеснения относно риска от заразяване.

Съществува риск работниците да се притесняват от увеличения шанс за заразяване на работното място и да не искат да се върнат. Важно е да се разберат техните опасения, да се предостави информация за предприетите мерки и подкрепата, която им е на разположение, и да им бъде разяснено, че постепенното връщане към работното място и нормалният ритъм на живот може да бъде най-добрата терапия.

__________

Автор: Жасмина Саръиванова, експерт "Защита на работодателските интереси" в БСК

Дата: 29.04.2020

Източник: БСК

Прочетено: 3736