Защита на работодателските интереси
главен експерт "Социален диалог"

Изпрати съобщение

Жасмина Саръиванова e магистър по право (ЮФ на УНСС) с допълнителна квалификация "Международни отношения" (СУ "Св. Климент Охридски"). Преди това е завършила 125 СОУ с изучаване на чужди езици „Боян Пенев“ - София, английска паралелка. 

Работила е в Националния осигурителен институт, Министерството на образованието и науката, Националния институт за помирение и арбитраж. Била е юридически консултант в Българската национална телевизия по въпросите на колективното трудово договаряне. 

Национален координатор по практическото прилагане на Директива 2005/36/ЕС, национално лице за контакт на Инициативата за реформиране на образованието в Югоизточна Европа (ERI SEE) и национално лице за контакт по Централноевропейската програма за академичен обмен (CEEPUS). 

Член на Комисията по трудово законодателство към НСТС, на Комисията по доходи и жизнено равнище към НСТС, на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет, Междуведомствената работна група по трудова миграция и трудова мобилност Работна група 13 „Социална политика и заетост“ към СЕВ, член на надзорния съвет на НИПА. 

Владее английски език и ползва френски език.

Вж. СНИМКИ