Защита на работодателските интереси
Експерт "Социален диалог"

Изпрати съобщение

Жасмина Саръиванова e магистър по право (ЮФ на УНСС) с допълнителна квалификация "Международни отношения" (СУ "Св. Климент Охридски"). Преди това е задършила 125 СОУ с изучаване на чужди езици „Боян Пенев“ - София, английска паралелка.

Работила е в Националния осигурителен институт, Министерството на образованието и науката, Националния институт за помирение и арбитраж.

Била е юридически консултант в Българската национална телевизия по въпросите на колективното трудово договаряне.

Национален координатор по практическото прилагане на Директива 2005/36/ЕС, национално лице за контакт на Инициативата за реформиране на образованието в Югоизточна Европа (ERI SEE) и национално лице за контакт по Централноевропейската програма за академичен обмен (CEEPUS).

От академичната 2012-2013 г. е хоноруван асистент по трудово право в ЮФ на УНСС. 

Владее английски език и ползва френски език.