Дата: 22.06.2020

Източник: BUSINESSEUROPE

Прочетено: 6325

Рамковото споразумение на европейските социални партньори за дигитализация беше подписано днес от BusinessEurope, ETUC, CEEP и SMEunited. Целта е да бъде подкрепена успешната дигитална трансформация на европейската икономика и да се управляват големи последици от нея за пазарите на труда и за обществото като цяло.

Споразумението подкрепя успешната интеграция на цифровите технологии на работното място, инвестициите в цифрови умения, актуализирането на уменията и непрекъснатата работоспособност на работната сила. Споразумението дава възможност на работодателите и синдикатите да въведат стратегии за дигитална трансформация в ориентиран към човека подход на национално, секторно и фирмено ниво, включително относно условията за свързване и прекъсване и спазване на правилата за работно време и подходящи мерки за осигуряване на съответствие.

Вижте споразумението тук.

Генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Бейрер каза по този повод:

„Това споразумение проправя пътя към консенсусен цифров преход на нашите икономики и за по-голяма устойчивост на нашите предприятия. Това споразумение става в момент, когато много работници трябва да използват цифрови технологии за отдалечена работа. Инвестициите в цифрови умения са особено важни за бъдещето на Европа. Сега националните социални партньори трябва да изпълнят това споразумение на национално ниво. Европейската комисия трябва да зачита автономията на социалните партньори на ЕС."

Генералният секретар на ETUC Лука Висентини каза:

„Синдикатите и работодателите на европейско ниво подписаха споразумение, в което се казва, че дигиталните промени не трябва да се налагат от ръководството, а да се управляват в партньорство с работниците и техните синдикати. То подкрепя преговорите между синдикатите и работодателите във всяка държава от ЕС, в различни сектори, компании и работни места. "

Генералният секретар на CEEP Валерия Ronzitti каза:

„Това рамково споразумение разглежда въпрос, който ще бъде в дневния ред на социалните партньори в продължение на десетилетия и следва да се превърне в основа за съвместни дейности за адаптиране към бързо развиващата се еволюция, предизвикана от дигитализацията. Обществените услуги и SGI работодателите трябва да продължат да предоставят висококачествени основни услуги, независимо от обстоятелствата. Дигитализацията трябва да помогне за постигането на тази ключова мисия. Това споразумение също така определя съвместен процес, който може да бъде съобразен с различните системи за индустриални отношения и национални, местни, секторни и предприятия ситуации, като същевременно предлага модел на социалните партньори да предвиждат, обсъждат, договарят и наблюдават конкретни решения за многото въздействия на дигитализацията. . "

Генералният секретар на МСП Véronique Willems каза:

„Сключихме споразумението за дигитализация точно преди време, което стимулира използването на цифрови инструменти по време на кризата COVID-19. Нашият съвместен динамичен подход обхваща всички основни области на компетентността на социалните партньори, като обучение, здраве и безопасност, свързване и изключване. Признаването на пряката връзка между работодателите и работниците в малките предприятия и специфичните особености на МСП трябва да улесни плавното въвеждане и непрекъснато адаптиране на цифровите технологии в МСП и необходимия диалог в полза и на двете страни. "