10.07.2020

КОМЮНИКЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 

По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки на Еврозоната от Европейския съюз, председателят на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха по взаимно съгласие да включете българския лев в механизма за обменни курсове (ERM II). Комисията участва и се провежда консултация с Икономическия и финансов комитет.

  • Централният курс на българския лев е определен на 1 евро = 1.95583 лева.
  • Стандартната лента на колебание плюс или минус 15 процента ще се наблюдава около централната норма на лева.

В същото време, след внимателна оценка на целесъобразността и устойчивостта на валутния борд на България, беше прието, че България се присъединява към механизма на валутния курс със съществуващото си споразумение за валутен борд, като едностранно задължение, като по този начин няма допълнителни задължения по ЕЦБ.

Споразумението за участие на лева в ERM II се основава, inter alia, на ангажимента на България да се присъедини едновременно към банковия съюз и ERM II и на изпълнението от българските власти на набор от мерки, описани в писмото им за намерение от дата 29 юни 2018 г., които са изключително важни за плавен преход към и участие в ERM II. Тези мерки се отнасят до следните шест области на политиката: банков надзор, макропруденциална рамка, надзор на небанковия финансов сектор, рамката за борба с изпирането на пари, рамката на несъстоятелността и управлението на държавните предприятия. Страните по ERM II приветстват положителната оценка на изпълнението на тези ангажименти от Европейската централна банка и Европейската комисия.1 ]

Споразумението за участие на българския лев в ERM II е допълнително придружено от твърд ангажимент на българските власти да следват стабилни икономически политики с цел запазване на икономическата и финансова стабилност и постигане на висока степен на устойчиво икономическо сближаване. Българските власти поеха ангажимент да прилагат конкретни политически мерки по отношение на небанковия финансов сектор, държавните предприятия, рамката на несъстоятелността и рамката за борба с изпирането на пари. България също така ще продължи да прилага мащабните реформи, проведени в съдебната система и в борбата с корупцията и организираната престъпност в България, предвид тяхното значение за стабилността и целостта на финансовата система.

Властите, заедно с отговорните органи на Европейския съюз, ще следят отблизо развитието на макроикономическата политика и прилагането на тези политически мерки, в подходящи рамки.

ЕЦБ и Българска народна банка ще съобщят задължителните интервенционни точки в механизма на валутния курс в срок за отваряне на валутните пазари на 13 юли.

приложение

Писмо за кандидатстване от българските власти - включително приложението към поетите ангажименти по време на влизане в ERM II

Дата: 10.07.2020

Източник: Европейска централна банка

Прочетено: 4515