31.07.2020

По аналогия на статистиката на населението бизнес демографията описва жизнения цикъл на предприятията - от тяхното раждане през оцеляването и развитието до смъртта им. По-конкретно, бизнес демографията представя данни за активните, новородените и умрелите предприятия, относителния дял на оцелелите предприятия, както и данни за промяната на заетостта в тях.

о 2008 г. данните за демографията на предприятията в ЕС се събират на доброволен принцип (джентълменско споразумение), като България участва от 2006 г., когато е проследено развитието на родените предприятия през 2003 и 2004 година. През 2010 г. за първи път показателите са изчислени въз основа на новата Класификация на икономическите дейности (КИД - 2008).

С приемането на Регламент № 295/2008 на ЕП и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика се създава общата рамка за събиране, обхват, изготвяне, предоставяне и оценка на хармонизирани статистически данни за демографията на предприятията в ЕС.

Настоящото прессъобщение представя информация от изследването на демографските събития на предприятията в България за 2018 г. и проследява динамиката им за петгодишен период (2014 - 2018 г.).

Обект на наблюдението са предприятията, класифицирани по сектори на КИД - 2008, без група 64.2 (Дейност на холдингови дружества), дефинирани в Регламент (ЕО) на ЕП и на Съвета № 295/2008 за структурната бизнес статистика. През 2018 г. активните предприятия в България са 352 592, което е с 1.4% повече в сравнение с предходната 2017 година.

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2014 - 2018 г.) имат предприятията с нула наети лица. През 2018 г. този дял е 47.1% или 168 848 от всички активни предприятия, следва групата „1 - 4 наети“ с 37.4%, а най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“ - 7.2%.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.4% от заетите в периода 2014 - 2018 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.8% от общия брой активни предприятия, а големият брой активни предприятия в групата с нула наети лица формира 6.8% от общия брой на заетите лица в страната.

Вижте цялото изследване ТУК!

Дата: 31.07.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 2374