29.07.2022

Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия през целия период (2016 - 2020 г.) имат предприятията с нула наети лица. През 2020 г. този дял е 53.0%, или 181 571 от всички активни предприятия, следва групата „1 - 4 наети“ с 32.8%, или 112 382 предприятия, а най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“ - 6.7%. Това показва традиционното изследване на Националния статистически институт „Демография на предприятията“.

Броят на заетите лица в групата „10 и повече наети лица“ съставлява 69.6% от заетите в периода 2016 - 2020 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 7.4% от общия брой активни предприятия, а големият брой активни предприятия в групата с нула наети лица формира 7.9% от общия брой на заетите лица в страната.

Новородени предприятия

От общия брой предприятия в разглежданите сектори на икономиката 9.1% са новородени през 2020 година. За периода 2016 - 2020 г. средногодишно са се раждали 11.2% от активните през периода предприятия.

Структурата на родените предприятия по икономически сектори остава относително стабилна през последните пет години, като с най-висок относителен дял са новородените предприятия в сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 40.8%, а с най-нисък - новородените предприятия в сектор B - „Добивна промишленост“ - едва 0.1%. Тази структура се запазва и през 2020 година.

През наблюдавания период най-голям е броят на новородените предприятия, които не са наемали работна ръка. В групата „0 наети“ през 2020 г. попадат 24 327 новородени предприятия, следвани от групата с 1 до 4 наети - 5 791, а в предприятията с 10 и повече наети лица - само 287.

Оцелели предприятия

От всички предприятия, родени през 2019 г., 78.7% оцеляват една година по-късно, като в групата с 5 до 9 наети лица този относителен дял е най-висок - 88.8%.

През 2019 г. новородените предприятия са 39 763, като от тях 31 306 са преживели успешно 2020 година. Най-висок е делът на оцелелите предприятия в сектор J - „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 86.8%, а най-нисък - в сектор B - „Добивна промишленост“ - 66.7%.

От 2015 г. с отдалечаване от годината на раждане се наблюдава тенденция на намаляване на броя на оцелелите предприятия и за четирите групи според броя на наетите в тях. Делът на предприятията, родени през 2015 г. и все още активни пет години по-късно, е 5.1%, докато делът на родените през 2019 г. и активни през 2020 г. е 9.1% от общия брой на активните предприятия през 2020 година.

Най-жизнеспособни са предприятията от сектор H - „Транспорт, складиране и пощи“, в който делът на оцелелите през петгодишния период е 6.8%. Стойността на този показател е най-ниска за предприятията от сектор D - „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 0.9%.

Общият брой на заетите лица в родените през 2019 г. и оцелели през 2020 г. предприятия е
70 774 души, като 57.6% от тях са концентрирани в три от разглежданите икономически сектора: G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 30.8%, I - „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 13.4%, и C - „Преработваща промишленост“ - 13.4%.

 

По групи наети лица разпределението на заетостта при родените през 2019 г. и оцелели през 2020 г. предприятия е следното:

  • 0 наети - 40.4%;
  • 1 - 4 наети - 33.1%;
  • 5 - 9 наети - 9.6%;
  • 10 и повече наети - 16.8%.

Умрели предприятия

Данните за умрелите предприятия през 2019 г. са предварителни, което се дължи на специфичнатa[1] методология за определянето им. През 2019 г. са умрели 44 221 предприятия, или 12.6%

от активните предприятия през същата година, в резултат на което 2.9% от заетите през годината са загубили работните си места.

            През 2019 г. 44.4% от умрелите предприятия са от сектор G - „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“.

            Най-жизнеспособни са предприятията от сектори B - „Добивна промишленост“ и Е - „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“, като при тях умрелите предприятия са под 0.5%.

Вижте целия анализ, вкл. графики и таблици, ТУК.

_________

[1]  Едно предприятие умира, когато две последователни години е икономически неактивно.

Дата: 29.07.2022

Източник: НСИ

Прочетено: 246