Дата: 31.08.2020

Източник: НСИ

Прочетено: 1376

По предварителни данни на НСИ преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2019 г. възлизат на 25 427 млн. евро по текущи цени.

През 2019 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността - 11 422 млн. евро. Следващ по обем на направените ПЧИ e секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 978 млн. евро.

В структурата на преките чуждестранни инвестиции по икономически дейности през 2019 г. се наблюдава нарастване на направените инвестиции в промишления сектор, като относителният им дял се увеличава с 1.0 процентен пункт в сравнение с предходната година, докато относителният дял на ПЧИ в „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ намалява с 1.1 пункта в сравнение с 2018 година.

По предварителни данни през 2019 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката са 21 769 млн. лв. по текущи цени.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор - 6 000 млн. лева. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е секторът на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) - 5 167 млн. лева.

През 2019 г. в структурата на разходите за придобиване на ДМА по икономически дейности се наблюдава спад на направените инвестиции в промишления сектор и сектора на услугите, като относителният им дял намалява съответно с 2.2 и 1.8 процентни пункта в сравнение с предходната година.

Вижте цялото изследване ТУК