Дата: 30.09.2020

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 749

Европейската комисия прие Съобщение относно ново европейско научноизследователско пространство за научни изследвания и иновации. Новото европейско научноизследователско пространство ще бъде конкурентоспособно, отворено и ще бъде основано на високите научни постижения и на таланта. То ще подобри средата за научни изследвания и иновации в Европа, ще ускори прехода на ЕС към неутралност по отношение на климата и лидерство в областта на цифровите технологии, ще подпомогне възстановяването му от социалните и икономически последици от кризата, предизвикана от коронавируса, и ще засили устойчивостта му срещу бъдещи кризи.

Като се основава на водещата роля на Европа в областта на иновациите и високите научни постижения, новото европейско научноизследователско пространство има за цел да насърчи по-добрата координация и сътрудничество между ЕС, неговите държави членки и частния сектор; да доведе до повече инвестиции в научни изследвания и иновации; да засили мобилността на изследователите, да подобри техния експертен опит и да засили потока от знания;

В Съобщението се определят четири стратегически цели:

  1. Даване на приоритет на инвестициите и реформите в областта на научните изследвания и иновациите, насочени към екологичния и цифровия преход, за да се подпомогне възстановяването на Европа и да се увеличи конкурентоспособността
  1. Подобряване на достъпа до висококачествени съоръжения и инфраструктури за изследователите в целия ЕС
  1. Трансфер на резултатите в икономиката с цел да се насърчат инвестициите от страна на предприятията и навлизането на пазара на резултатите от научните изследвания
  1. Засилване на мобилността на изследователите и свободното движение на знания и технологии чрез засилено сътрудничество между държавите членки