11.01.2021

Годишни отчети ще могат да се подават през НИСО след 25.01.2021 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). която влиза в сила от 01.01.2021 г. воденето на публичните регистри по чл. 45, ал. 1 от ЗУО. Отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО се извършва чрез Национална информационна система за отпадъци (НИСО), поддържана от Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС).

НИСО е надградена съгласно промените в законодателството в областта на отпадъците и изискванията на Закона за електронно управление.

Достъп до надградената системата е осигурен чрез интернет страницата на ИАОС - https://nwms.eea.government.bg

За улесняване на работата с НИСО са достъпни Ръководство за работа със системата и видео уроци за регистрация на потребителите:

Функционалността свързана с отчетността и подаването на годишни отчети на задължените лица е в процес на тестване.

Годишни отчети ще могат да се подават през НИСО след 25.01.2021 г. 

Съгласно § 22 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУО е предвидено, че  подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след въвеждане в действие на НИСО, обезпечаваща тяхната обработка в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

За повече информация и в случай на допълнително възникнали въпроси се обръщайте на телефон 02 9406413.

 

Дата: 11.01.2021

Източник: БСК

Прочетено: 20420