06.04.2021

Изх. № 11-34-/06.04.2021 г.

Изх. № 05-10-4/12.04.2021 г.

 

Г-Н ЕМИЛ ДИМИТРОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТА

Г-Н БОЖИДАР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА 


ОТНОСНО: Водене на отчетност и предоставяне на информация чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО)

Уважаеми господа,

Във връзка с публикувани на електронната страница на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) указания, свързани с отчетността и предоставянето на информация, съгласно наредбите по чл. 13, ал. 1 и чл. 48, ал. 1 от ЗУО, която следва да се извършва чрез Националната информационна система за отпадъци (НИСО) от 01.04.2021 г. от страна на заинтересованите лица, Българската стопанска камара бе информирана от предприятия от индустрията за възникнали редица проблеми в почти всички модули на системата, с които са задължени да работят.

Един от най-значимите недостатъци е все още непълно въведени данни от издадените разрешителни за всички кодове отпадъци. Това е частта от данните, които следва да бъдат въведени от РИОСВ (или автоматично прехвърлени в системата), които и до момента поддържат официалните регистри. В този случай, когато за един оператор не е въведено разрешителното за всички кодове отпадъци, става невъзможно въвеждането на данните от неговата дейност, отнасящи се до липсващите. Заедно с това, когато някои от останалите оператори осъществява търговска дейност с него с отпадъци от липсващите кодове, също е невъзможно да се въвеждат данни и от контрагентите.

Освен това, при опит за въвеждане на месечни данни в раздел „образуван отпадък“ е невъзможно да се създаде „Нов запис с въведените данни“, тъй като системата зацикля и само чрез ново стартиране е възможно продължаване на работата.

Проблеми съществуват и с нанасяне на данни в Отчетните книги – месечни отчети. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Това е една малка част от трудностите, които срещат представителите на бизнеса в процеса на изпълнение на задълженията си по управлението на отпадъците. Стои и проблемът за надеждността и обхвата на данните в системата, които трябва да дадат ясна и аналитична картина за видовете и количествата образувани, рециклирани, обезвредени и преработени отпадъци, което да стане основата на ефективната и ефикасна политика за постигане на целите на кръговата икономика. Сривът на НИСО е констатиран преди изменението на ЗУО от 5 март 2021 г. За периода Януари – Март 2021 г. липсват адекватни данни за отпадъците в страната.

Във връзка с горното, настояваме за изготвяне и публикуване на спешни указания за всички засегнати лица на електронната страница на НИСО, поддържана от ИАОС. Считаме за подходящо и въвеждането на ред за своевременен отговор на запитванията от бизнеса, използващ системата. 

 

С УВАЖЕНИЕ,

 

РАДОСВЕТ РАДЕВ

Председател на УС на БСК


Относно: Водене на отчетност и предоставяне на информация чрез НИСО
Добави мнение