18.03.2021

ДО 

Г-Н ВАСИЛ ВЕЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА АИКБ 

Г-Н РАДОСВЕТ РАДЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БСК 

Г-Н ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП 

Г-Н ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА КСБ  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От: Сдружение Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС), ЕИК 131085658, със седалище и адрес гр. София, р-н „Лозенец“, бул.“Христо Смирненски“ № 1, сграда УАСГ, представлявано от Диян Паскалев Господинов –председател на УС, ел. поща: bais.bg@gmail.com 

Относно: Планираните по-строги мерки за овладяване на пандемията COVID-19 

Засегнат сектор: Строителство, Търговия със строителни материали 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

Днес от медиите узнахме, че се предлагат нови, по-строги мерки за овладяване на пандемията COVID-19, една от които е затваряне на всички магазини за нехранителни стоки с нетна търговска площ над 300 m2. Това решение буди безпокойство у членовете на Българската асоциация за изолации в строителството (БАИС), обединяваща фирми, работещи в сферата на търговията със строителни материали и строителството. 

Според нас тоталното затваряне на магазините за нехранителни стоки би засегнало сериозно не само фирмите, търгуващи със строителни материали, но и самите строители, тъй като ще се блокира работата на строителните фирми поради невъзможност или значително затрудняване на снабдяването им с материали.

Търговията със строителни материали се извършва в магазини – складове за продажби на дребно и на едро, с площ по-голяма от 300 m2. Затварянето на тези магазини неминуемо ще лиши строителните фирми от доставки на материали. Същевременно не се говори за затваряне на производства, вкл. и на строителни материали. Ще липсва само трансмисията между производителя и строителния обект, което ще блокира процеса. 

Освен това, по време на извънредното положение през периода март-май 2020 тези магазини, както и строителната дейност не бяха затворени, без това да доведе до ръст на заразените с COVID-19. 

В Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) се предвиждат значителни инвестиции в енергийно ефективно обновяване на сградния фонд. Прекратяването на строителните дейности ще предизвика закриването на фирми и работни места, чието възстановяване ще е бавно и няма да може да започне изпълняването на ПВУ навреме. 

Вярвайки, че грижата за живота и здравето на хората има приоритет в условията на върлуваща от месеци пандемия, апелираме към Вас за отчитане на нуждите на бизнеса от строителния сектор по начин, който да позволи продължаване на функционирането на обектите за търговия с нехранителни стоки, в частност със строителни материали, при подходящи мерки за сигурност, без пълното им затваряне.

            

 

София                                                            С уважение: (п)       

18.03.2021 г.                                                             Диян Господинов

Председател на УС на БАИС

Дата: 18.03.2021

Източник: БАИС

Прочетено: 1789