17.06.2021

До 3 юли т.г. в българското законодателство трябва да бъдат въведени изискванията на Директива (ЕС) 2019/904 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юни 2019 г. относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

Във връзка с това, на 16 юни 2021 г. в БСК  се проведе работна среща за представяне на Директивата. В срещата участваха представители от дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ при МОСВ, г-жа Петя Пенева - началник отдел, и г-н Антон Пейчев -държавен експерт, и заинтересовани браншови организации и предприятия - членове на БСК.

С директивата се въвеждат изисквания към пластмасовите продукти за еднократна употреба[1], продуктите, изработени от оксо-разградима пластмаса[2], и риболовните съоръжения.

По време на срещата бяха представени изискванията на Директивата, Насоките на Комисията относно пластмасовите продукти за еднократна употреба и рамката на предложенията на МОСВ за национални мерки за въвеждането на Директивата.

В хода на дискусията стана ясно, че въвеждането на Директивата в националното законодателство основно ще бъде извършено с нова Наредба. Документът е в процес на съгласуване в МОСВ, след което предстои съгласуване в РГ-20 за съответствие на текстовете на Наредбата с тези на Директивата, а след това - обществено обсъждане (публичен достъп до текстовете) за 30 дни преди внасяне за приемане от Министерския съвет.

В съответствие с политиката на ЕС в областта на отпадъците, от държавите-членки на ЕС се очаква амбициозно и устойчиво количествено намаление в потреблението на тези продукти до 2026 г. Първата стъпка трябва да бъде въвеждане на забрана за пускането на пазара [3]на чинии, прибори за хранене (вилици, ножове, лъжици, пръчици за хранене), сламки и бъркалки за напитки, съдове за храни, съдове и чаши за напитки от експандиран полистирен, вкл. техните капаци/капачки, клечки за уши, пръчици за балони, всички продукти от оксо-разградима пластмаса.

Забраната ще влезе в сила у нас с приемането на Наредбата, транспонираща Директивата. Това означава, че след датата на Наредбата посоченият тип изделия не следва да бъдат продавани от производители или вносители, но количествата, които са пуснати на пазара в България преди влизане в сила на Наредбата, т.е. намиращите се в обектите, които предоставят продуктите си в тях, могат да ги използват до тяхното изчерпване.

С въвеждането на новата Наредба влизат в сила и изискванията за маркировка на включените в обхвата на Директивата: тютюневи изделия с филтри; филтри, продавани за употреба в комбинация с тютюневи изделия; чаши за напитки; мокри кърпички за лична хигиена и битова употреба и дамски превързочни материали. Аналогично и тези продукти, които вече са пуснати на пазара преди влизането в сила на Наредбата и не са обозначени с маркировка, ще могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата.

В периода, предвиден по директивата, до 2026 г. за съдове за храна (за консумация на място или on the go, консумация от съда, без допълнително приготвяне - отговарящи на всички тези критерии едновременно), чаши за напитки и техните капачки/капаци от държавите се изисква още:

  • да бъдат предприети мерки за съществено количествено намаляване на потреблението;
  • да наблюдават потреблението на тези продукти за еднократна употреба и да докладват за постигнатия напредък на Европейската комисия;
  • да гарантират, че са прилагат разширената отговорност на производителя;
  • да информират потребителите и да насърчават отговорното поведение на потребителите, за да намалят отпадъците от такива продукти;
  • да осведомяват потребителите за алтернативни продукти за многократна употреба и за въздействието на неправилното изхвърляне на пластмасови отпадъци за еднократна употреба.

Разширената отговорност на производителите, както и досега, МОСВ предвижда да бъде задължение на пускащите на пазара – производители и вносители. Срокът по директивата е до 2024 г.

За съдовете за напитки (до 3 л) се въвеждат допълнителни изисквания, свързани с трайното закрепване на капачките им. Въвеждат се и нови цели за разделно събиране на бутилки до 3 л – 77% от 2026 г. и 90% от 2030г., и цели за рециклирано съдържание – 25% от 2026 г. и 30% от 2030 г.

 

 ***

 

[1] „Пластмасов продукт за еднократна употреба“ означава продукт, който е направен изцяло или отчасти от пластмаса и не е пуснат на пазара, за бъде използван многократно.

[2] „Оксо-разградима пластмаса» е материал, съдържащ добавки, които при окисляване водят до разпадане на пластмасовия материал на микрофрагменти или до химично разграждане.

[3] „Пускането на пазара“ означава предоставянето за първи път на даден продукт на пазара на дадената държава-членка

Дата: 17.06.2021

Източник: БСК

Прочетено: 3321