26.01.2022

С Т А Н О В И Щ Е 

на 

Българска камара за охрана исигурност (БКОС), член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, член на КССВЧОД при ГДНП 

и 

Индустриален клъстер сигурност (ИКС), член на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, член на КССВЧОД при ГДНП

Относно: Обществени консултации по проект на Инструкция за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението. 

По принцип подкрепяме тенденцията за съгласуваност и мнения от страна на бизнеса и обществото като заинтересовани лица по предложенията за промени с цел намаляване на административна тежест и възможности за професионална и компетентна полиция в близост до обществото. 

Във връзка с представения проект на инструкция за организация на дейността на МВР по териториалното обслужване на населението, предлагаме на Вашето внимание следните предложения: 

  1. Посочените в чл.11 на проекта за инструкция, списъци на лица, които осъществяват дейности по Закона за частната охранителна дейност, следва за отпаднат от проекта и не е необходимо да се водят от младши полицейските и полицейските инспектори, предвид факта че такъв вече е наличен в системата на МВР и функционира напълно: а именно, регламентирания в чл. 70* на закона за частна охранителна дейност регистър.
  2. Същото се отнася   и за включеното в чл.14 ал.1, т.12 , от проекта на инструкция, изискване. 

* От ЗЧОД : Чл. 70. (1) В Министерството на вътрешните работи се изгражда и поддържа Единен автоматизиран централизиран регистър на лицензите за дейностите по този закон.

(2) В регистъра по ал. 1 се въвеждат и обработват данни за:

1. издадените лицензи, отказите за издаването им и отнетите лицензи;

2. едноличния търговец или юридическото лице; 

3. физическото лице, регистрирано като едноличен търговец, за членовете на управителния орган на търговското дружество или на юридическото лице, за други лица, оправомощени да управляват и да представляват едноличния търговец или юридическото лице;

4. средствата, използвани при осъществяване на охраната (превозни средства, оръжие и други);

5. подадените декларации по чл. 46, ал. 1;

6. охраняваните обекти;

7. имената, ЕГН, постоянен адрес, номера и датата на трудовия договор/заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение на служителите от охранителния състав на едноличния търговец или юридическото лице;

8. писмените уведомления за поети и снети от охрана обекти;

9. писмените уведомления за сключени и прекратени трудови договори;

10. наложените административни наказания по този закон;

11. наложените принудителни административни мерки по този закон.

(3) Информацията от регистъра по ал. 1 се събира, обработва, съхранява и предоставя по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и може да се използва само за осъществяване на контрол по този закон и за предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.

(4) За издадените и отнетите лицензи за извършване на частна охранителна дейност, както и за отказите за издаването им се създава публичен регистър, който се обявява на интернет страницата на Главна дирекция "Национална полиция" - МВР, съгласно Закона за електронното управление. 

  1. Предлагаме в чл. 19 т.2 във връзка с чл. 15 т.2 и ч, да се допълни :“ и информират представителите на частните охранителни фирми на територията на РУП за промяна в криминогенната обстановка в района, на чиято територия се намира охраняваният от тях обект. Информацията се предоставя по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи и при спазване на Закона за защита на класифицираната информация“ - Това е от една страна с цел изпълване на съдържанието и на чл. 69 от Закона за частна охранителна дейност и от друга страна създаване на условия и за по добра комуникация, превенция и взаимодействие между органите на реда и частните охранителни фирми по територия. 
  1. Също така в настоящия проект на инструкция липсва разписване на субординацията кой и към кого издава заповед относно правомощията за проверки на частните охранителни фирми по чл. 71 от ЗЧОД

Вярваме, че настоящите предложения ще допринесат за облекчаване на административната тежест при дейността на младши и полицейските инспектори и ще подпомогнат по-добрата работа и взаимодействие на МВР с обществото и в частност с частните охранителни фирми, явяващи се естествения партньор на МВР в опазването на реда и имуществото на гражданите и възложителите ни.

 

София, 27-01-2022г. 

 

С УВАЖЕНИЕ:

За БКОС и ИКС, д-р Татяна ИВАНОВА

 

Дата: 26.01.2022

Източник: БКОС

Прочетено: 1456