01.02.2022

От 10.00 часа 28 януари до 16.00 на 4 февруари е отворена за кандидатстване схема BG-176789478-2021-06 – Предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косвено от ограниченията в дейността на предприятията поради въведените противоепидемични мерки.

Общият бюджет по мярката е в размер до 30 млн. лв., които ще се предоставят еднократно ище се разпределят на пропорционален принцип спрямо броя на подадените и допуснати до разглеждане заявления за подпомагане и реализирания оборот без ДДС през 2019 г., но не повече от 20 на сто от същия оборот.

Допустими кандидати по мярката са предприятия от туристическия сектор, които осъществяват основна и/или допълнителна дейност в един от допустимите кодове на икономическа дейност, съгласно класификацията на НСИ. Конкретните кодове са:

В рамките на КИД 55 – "Хотелиерство": 55.10, 55.20, 55.30, 55.90 (хотели, мотели, вилни селища, бунгала, туристически спални, къмпинги, места за лов и риболов, студентски и работнически общежития и други).

В рамките на КИД 56 "Ресторантьорство": 56.10, 56.21, 56.29, 56.30 (ресторанти и заведения за бързо обслужване, приготвяне и доставяне на храна и дейности на питейни заведения – кафенета, барове, механи, дискотеки и други).

В рамките на КИД 79 "Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации": 79.11, 79.12, 79.90 (предприятия предлагащи туристически услуги свързани с пътувания, туристически пакети, предоставяне на туристическа информация, дейности по промоция на туризма и други).

В рамките на КИД 82 "Организиране на конгреси и търговски изложения": 82.30 (организиране и управление на събития, конгреси, конференции и други).

В рамките на КИД 86 "Други дейности по хуманно здравеопазване": 86.90 (предприятия извършващи дейности по хуманно здравеопазване, различни от тези на болниците и лекарите в извън болничната помощ. Това са специалисти практикуващи в области като логопедия, хомеопатия, ерготерапия, лечебни масажи и други).

В сферата на спортните дейности в мярката са включени "Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих": КИД 93.19, 93.21, 93.29;

В рамките на код 96 "Поддържане на добро физическо състояние": 96.04. (сауни, солариуми, салони за масажи, салони за отслабване и други).

Кандидатите могат да са микро, малки, средни или големи предприятия, които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и имат реализиран оборот над 500 лв. без ДДС за 2018 г. и над 500 лв. без ДДС за 2019 г. По мярката НЕ СА допустими кандидати, които имат задължения за данъци и осигурителни вноски към Държавата или Общината преди 1 януари 2020 г., както и предприятия осъществявали дейност, без значение дали е основна и/или допълнителна, в секторите селско стопанство, рибарство и аквакултури;

Средствата по тази мярка ще се предоставят ЕДНОКРАТНО, по банков път. Минимален размер на помощта по тази мярка не се предвижда. Максималният размер на държавната помощ ще бъде предоставян на допуснатите кандидати, след като бъде изчислен по съответна методика, която включва счетоводни данни за оборотите на кандидатстващите предприятия от 2018 до 2021 г. Най-общо по тази методика от реализирания оборот през 2019 г. се изваждат стойността на реализирания оборот през 2020 г., както и всички получени държавни помощи през 2020 г. и 2021 г. Оборотите се изчисляват без ДДС. Важно е да се знае, че за държавна помощ се считат финансовите стимули за запазване на заетостта по мерките 60/40, Запази ме, Запази ме + и 80/20. Също така средствата по процедури за справяне с последствията от COVID-19 на Министерството на икономиката, както и средства по кредити от ББР.

Заявленията се подават единствено по електронен път, чрез уеб базиран Формуляр за кандидатстване през Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ), където голяма част от информацията се генерира автоматично и се подписват с Квалифициран електронен подпис. За целта всеки кандидат трябва да регистрира свой профил в системата, чрезелектронен адрес, асоцииран към него, тъй като цялата последваща комуникация се извършва по електронен път, чрез системата и електронната поща на кандидата.

В сайта на системата СУНИ, е публикувано Ръководство за работа със самата система стъпка по стъпка

В системата за управление на националните инвестиции-СУНИ, в раздел СХЕМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, има раздел Приключили и прекратени процедури. Препоръчваме на кандидатите, да се запознаят с Въпросите и отговорите, които са публикувани по предходната мярка за подкрепа на сектор туризъм, която беше реализирана през месец ноември миналата година. Там са публикувани конкретни казуси на кандидати, които са разяснени от експертите на министерството на туризма.

Обобщени въпроси и отговори на кандидати по схемата ще се публикуват текущо на интернет страницата на СУНИ. Няма да бъдат предоставяни отговори на въпроси, зададени по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

 

Дата: 01.02.2022

Източник: Телевизия Пресс

Прочетено: 2908