18.04.2022

От 28.05.2022 г. влизат в сила изменения на Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), с които се въвеждат новите изисквания на европейските директиви за защита правата на потребителите (Директива (ЕС) 2019/2161; Директива 93/13/ЕИО; Директиви 98/6/ЕО, 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС).

С изменението на ЗЗП се въвеждат нови правила и задължения на търговците относно защита правата на потребителите - санкциите, налагани за нарушения, онлайн търговията и търговията през онлайн платформи, нелоялни търговски практики, намаления на цените и др.

Новите изисквания са придружени и с имуществени санкции и глоби в значителни размери.

Имуществената санкция може да бъде определена в размер от 4% от годишния оборот на съответния търговец за нарушения, свързани с:

 • нарушение на разпоредбите относно прилагането на нелоялни търговски практики;
 • нарушение на разпоредбите във връзка с договорите извън търговския обект и договорите от разстояние, както и за възпрепятстване правото на потребителя да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи;
 • продължаващо прилагане от търговец на клауза, включена в договор с общи условия с потребители, която е обявена с влязло в сила решение на съда за неравноправна,

В случай на нарушение на разпоредбите, свързани с обозначаването на продажната цена и цената за единица мярка, имуществената санкция е в размер от 5 000,00 лв. до 50 000,00 лв.

Основните изменения в ЗЗП са следните:

1. Нови хипотези на нелоялни търговски практики или заблуждаващи практики

Като нелоялни търговски практики се третират:

 • предоставяне на резултати от търсене в отговор на онлайн търсене на потребител без ясно уведомяване на потребителя за всяка платена реклама или за всяко плащане, извършено с цел да се постигне по-добро класиране на продукти в резултатите от търсенето;
 • препродаване на билети за събития на потребители, ако търговецът ги е придобил чрез използване на автоматизирано средство, за да заобиколи всяко наложено ограничение относно броя на билетите, които може да закупи едно лице, или всички други изисквания, приложими към покупката на билети;
 • изявления, че отзивите за продукт са изпратени от потребители, които действително са използвали или закупили продукта, без да бъдат предприети разумни и пропорционални мерки за проверка, че отзивите са направени от тези потребители;
 • публикуване / предоставяне на фалшиви потребителски отзиви или препоръки или възлагане на физическо или юридическо лице да предоставя фалшиви отзиви или препоръки на потребители, или преправяне отзиви на потребители или обществени препоръки с цел насърчаване продажбата на продуктите.

Заблуждаваща практика е предлагането на стока в една държава-членка на ЕС като идентична на стока, предлагана на пазара в друга държава-членка на ЕС, когато тази стока има значителни разлики в състава или характеристиките. Изключение се допуска само, ако това е обосновано от законосъобразни и обективни фактори.

2. Допълнителни задължения за търговеца 

Въведени са допълнителни задължения за търговца, както следва:

 • При всяко обявяване на намаляване на цената следва да се посочи предишната цена, прилагана от търговеца за определен период от време преди въвеждането на намалението на цената. Съгласно европейското законодателство „предишна цена“ означава най-ниската цена, прилагана от търговеца за период от време не по-кратък от 30 дни преди въвеждането на намалението на цената. Задължението не се прилага за храни и други бързо развалящи се стоки, но срокът трябва да е не по-кратък от 7 дни преди датата на намалението на цената. При прогресивно намаление на цената предишната цена е цената без намаление преди първото намаление на цената.

3. Изменя се значението на част от понятията и се добавят нови, както следва:

 • „продукт“ ще означава всяка стока или услуга, включително недвижимо имущество, цифрова услуга и цифрово съдържание, както и права и задължения;
 • „онлайн място за търговия“ означава услуга, която чрез използване на софтуер, включително уебсайт, част от уебсайт или приложение, управлявани от търговеца или от негово име, позволява на потребителите да сключват договори от разстояние с други търговци или потребители;
 • „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, включително всеки договор, чийто предмет са както стоки, така и услуги;
 • „договор за услуга“ означава всеки договор, който не е договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави на потребителя услуга, включително цифрова услуга.

4. Средства за защита на потребителите

 • обезщетение за претърпени от потребителя вреди, и когато е уместно – до намаляване на цената или прекратяване на договора.

5. Допълнителни специфични изисквания за предоставяне на информация от доставчика за договори, сключени в онлайн места за търговия

 • обща информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на потребителите в отговор на тяхното търсене, както и тяхната относителна важност в сравнение с други параметри; информацията се предоставя в специален раздел на онлайн интерфейса, до който има пряк и лесен достъп от страницата, на която са представени предложенията;
 • това дали третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, е търговец или не, въз основа на декларация на третата страна пред доставчика на онлайн мястото за търговия;
 • това, че потребителите нямат правата, произтичащи от този закон и от други закони, въвеждащи изисквания на правото на Европейския съюз за защита на потребителите, когато третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, не е търговец;
 • разпределението на задълженията по договора между третата страна, предлагаща стоките, услугите или цифровото съдържание, и доставчика на онлайн мястото за търговия, ако е приложимо. 

* * * * * * *

За повече информация и съдействие по прилагане на новите правила и изпълнение на новите изисквания, можете да се обърнете към АД Савов & Партньори:

 

E: office@law-tax.bg

E: vsavov@law-tax.bg

W: www.law-tax.bg

 

T: 0886 354 656

T: 0884 580 735

T: 0700 70 550

 

София 1000

ул. „Хаджи Димитър“ № 12

 

Дата: 18.04.2022

Източник: Адв. Валентин Савов, Valentin Savov & Partners

Прочетено: 5474