19.08.2022

Д-р Гергана Върбанова, арбитър в Арбитражния съд при БСК, беше поканена за член на редакционната колегия на The Journal of digital technologies and law (The JDTL) - електронно издание на Kazan Innovative University.

Списанието си е поставило амбициозната цел да публикува научни статии на английски и руски език по актуални въпроси на регулирането и защитата на обществените отношения, възникващи в условията на бързо развитие на цифровите технологии.

Списанието има за цел да създаде отворена платформа за научни дискусии между юристи; да се разшири достъпността на резултатите от изследванията на учените и обменът на знания и професионален опит между изследователите. 

Адвокат Гергана Върбанова е доктор по право, има богат опит в областта на правото на информационните технологии, гражданското и търговското право, експерт e в работни групи по проблемите на електронното правосъдие. Автор е на монографията „Правен режим на електронния документ” и има публикации в областта на правото на информационните технологии и електронните доказателства в гражданския процес. Хоноруван асистент в УНСС и ИУ – Варна, Лектор на Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“. Има 18 години стаж като адвокат.

Дата: 19.08.2022

Източник: БСК

Прочетено: 390