01.06.2023

Коментирайки приемането от Европейския парламент на неговата законодателна резолюция относно Директивата относно дължимата грижа на дружествата във връзка с устойчивостта, генералният директор на BusinessEurope Маркус Дж. Байрер заяви: 

  • Европейските компании искат да бъдат част от решението и да постигнат по-устойчиви вериги за доставки. Правилата за надлежна проверка трябва да бъдат ясни, работещи, единни на ниво ЕС и да не противоречат или да се припокриват с другото законодателство за устойчивост.
  • Отбелязваме напредъка, постигнат от Парламента за привеждане на правилата на ЕС за надлежна проверка в съответствие с международните стандарти, например ОИСР. Надяваме се, че нововъведената терминология около хармонизацията ще се превърне в единна, за да получим 1, а не 27 закона за надлежна проверка.
  • Въпреки това, твърде предписващите правила от чисто наказателен характер, които не правят разлика между процедурни грешки и действителни щети, остават повод за безпокойство в позицията на Парламента. Това може да изтласка европейските компании от трети страни за сметка на местните общности и да ограничи достъпа до суровини, които са от съществено значение за устойчивия преход на ЕС.
  • Призоваваме европейските институции да разгледат в по-нататъшни преговори ключовите въпроси около хармонизацията, по-ясната терминология, пропорционалното прилагане и ненужната намеса в корпоративното управление, особено задълженията на директорите.

BusinessEurope, заедно с 35 други европейски бизнес организации, издадоха своите ключови препоръки за следващите етапи на законодателния процес, прочетете тук.

Дата: 01.06.2023

Източник: BusinessEurope

Прочетено: 700