07.05.2024

На 3 май 2024 г.  в Официален вестник на Европейския съюз е публикуван Законодателният акт за суровините от критично значение (CRMA - Critical Raw Materials Act). 

Суровините от критично значение са от голямо икономическо значение за Европа, като същевременно са силно уязвими на прекъсвания на доставките. Суровините от критично значение са изправени пред нарастващо търсене в световен мащаб, дължащо се на декарбонизацията на икономиките. Например търсенето в ЕС на редкоземни метали се очаква да нарасне шест пъти до 2030 г. и седем пъти до 2050 г., а търсенето на литий в ЕС се очаква да нарасне дванадесет пъти до 2030 г. и двадесет и един пъти до 2050 г. Днес Европа разчита в голяма степен на вноса, често от една-единствена трета държава, а неотдавнашните кризи подчертаха стратегическите зависимости на ЕС. Без съвместни и своевременни действия добре функциониращият единен пазар, устойчивостта и конкурентоспособността, европейската промишленост и усилията на ЕС за постигане на неговите цели в областта на климата и цифровите технологии са изложени на риск. 

Определяне на референтни показатели до 2030 г. за вътрешния капацитет

В акта се определят тези референтни показатели по веригата за създаване на стойност в сектора на стратегическите суровини и за диверсификацията на доставките за ЕС.

  • най-малко 10 % от годишното потребление на ЕС за добив
  • най-малко 40 % от годишното потребление на ЕС за преработка
  • най-малко 15 % от годишното потребление на ЕС за рециклиране
  • не повече от 65 % от годишното потребление на ЕС от една-единствена трета държава 

Създаване на сигурни и устойчиви вериги на доставки

Законодателният акт ще намали административната тежест, като рационализира процедурите за издаване на разрешения за проекти за суровини от критично значение в ЕС, като същевременно гарантира, че поддържаме високо равнище на социална закрила и опазване на околната среда. Освен това избраните стратегически проекти ще се ползват от подкрепа за достъп до финансиране и по-кратки срокове за издаване на разрешения (24 месеца за разрешения за добив и 12 месеца за разрешения за преработка и рециклиране). Страните от ЕС ще трябва също така да разработят национални програми за проучване на геоложките ресурси. 

Готовност за доставки и смекчаване на риска

За да се гарантира устойчивостта на веригата на доставки, със законодателния акт се създават мониторинг и стрес тестове на веригата на доставки на суровини от критично значение, координират се стратегическите запаси и се определя задължение за готовност за справяне с рискове за големите дружества, произвеждащи стратегически технологии.  

Подобряване на устойчивостта и кръговостта на суровините от критично значение на пазара на ЕС

Държавите от ЕС ще предприемат мерки за подобряване на събирането на богати на суровини от критично значение отпадъци и ще гарантират тяхното рециклиране във вторични суровини от критично значение. Държавите от ЕС и частните оператори ще трябва да проучат потенциала за оползотворяване на суровини от критично значение от отпадъци от миннодобивни дейности. За да се стимулира широкомащабното рециклиране на постоянни магнити, в акта се определят изисквания за рециклируемост и рециклирано съдържание. Със законодателния акт Комисията се оправомощава да установява правила за отпечатъка върху околната среда на суровините от критично значение при спазване на различни предпазни мерки. Това ще спомогне за повишаване на кръговостта и устойчивостта на суровините от критично значение, пуснати на пазара на ЕС, което ще позволи на клиентите да правят информиран избор относно продуктите, съдържащи суровини от критично значение. 

Диверсифициране на вноса на суровини в Съюза 

Международната търговия е от ключово значение за подпомагане на световното производство и за гарантиране на диверсификацията на доставките. Действията на ЕС включват: 

  • създаване на „клуб“ за суровини от критично значение за всички заинтересовани държави с цел укрепване на световните вериги на доставки
  • използване на търговски споразумения за гарантиране и диверсифициране на търговията със суровини от критично значение
  • разширяване на мрежата на ЕС от стратегически партньорства с подход, основан на веригата за създаване на стойност, и силно измерение, свързано с устойчивостта
  • използване на Global Gateway за „мека“ и „твърда“ инфраструктура за разгръщане на проекти по веригата за създаване на стойност в областта на суровините и за подкрепа на свързаността
  • работа с държавите от ЕС за създаване на механизъм на ЕС за експортно кредитиране с цел намаляване на риска от инвестиции в чужбина
  • борба с нелоялните търговски практики, свързани със суровините, и засилване на правоприлагането 

За да се осигури цялостна координация, в акта се предлага Европейски съвет за суровините от критично значение, съставен от държавите от ЕС и Комисията, който да предоставя консултации и да координира изпълнението на мерките, определени в акта, и да обсъжда стратегическите партньорства на ЕС с трети държави. 

Законодателният акт за суровините от критично значение (CRMA - Critical Raw Materials Act) ще гарантира достъпа на ЕС до сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение, което ще даде възможност на Европа да постигне своите цели в областта на климата и цифровите технологии до 2030 г.  

Пълният текст е достъпен на следния линк:  Регламент (ЕС) 2024/1252 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 година за създаване на рамка за гарантиране на сигурни и устойчиви доставки на суровини от критично значение и за изменение на регламенти (ЕС) № 168/2013, (ЕС) 2018/858, (ЕС) 2018/1724 и (ЕС) 2019/1020

 

 

Дата: 07.05.2024

Източник: Европейска комисия

Прочетено: 330