15.05.2024

През първото тримесечие на 2024 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 1.7% спрямо първото тримесечие на предходната година и с 0.4% спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки.

Годишни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. БВП се увеличава с 1.7% спрямо първото тримесечие на предходната година, а брутната добавена стойност нараства с 2.2%.

Крайното потребление регистрира ръст от 4.1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава със 7.7% през първото тримесечие на 2024 г. спрямо първото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 1.0%, а вносът на стоки и услуги намалява с 3.8%.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2024 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.4% (виж табл. 1 от приложението). Брутната добавена стойност нараства с 1.0%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2024 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто капиталообразуването на основен капитал с 1.6% и крайното потребление с 1.3%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2024 г. БВП в номинално изражение достига 40 625.3 млн. лева (виж табл. 2 от приложението). Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2024 г. е 35 681.1 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 84.4%, което в стойностно изражение възлиза на 34 272.3 млн. лева. През първото тримесечие на 2024 г. бруто капиталообразуването е 6 916.9 млн. лв. и заема 17.0% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Дата: 15.05.2024

Източник: НСИ

Прочетено: 166