28.06.2024

Иновационната активност на предприятията в индустриалния сектор е по-висока, отколкото на предприятията в сектора на услугите

През периода 2020 - 2022 г. 26.1% от предприятията с над 9 заети лица осъществяват иновационна дейност, съобщава НСИ. Иновационната активност на предприятията в индустриалния сектор[1] (32.9%) е по-висока, отколкото на предприятията в сектора на услугите[2] (19.6%). Най-голям е делът на иновационно активните предприятия в групата на големите предприятия (с 250 и повече заети лица) - 72.3% в индустрията и 66.5% в услугите.

През 2022 г. оборотът на иновационно активните предприятия съставлява 51.9% от оборота, а заетите лица - 51.8% от заетите във всички предприятия.

През наблюдавания период 15.0% oт всички предприятия реализират продуктови иновации (нови или усъвършенствани стоки и услуги), а 17.8% внедряват нови или усъвършенствани бизнес процеси.

От предприятията с продуктови иновации най-голям е делът на тези, които през периода 2020 - 2022 г. реализират на пазара само нови или усъвършенствани стоки - 51.0%. Нови или усъвършенствани услуги предоставят 27.6% от предприятията, а едновременно нови или усъвършенствани стоки и услуги - 21.4% (виж фиг. 3).

Близо половината (49.4%) oт предприятията с продуктови иновации реализират стоки или услуги, които са нови не само за тях, но и за пазара, т.е. не са били предлагани преди това от техните конкуренти.

През наблюдавания период предприятията осъществяват различни видове бизнес процесови иновации, като най-много от тях внедряват нови или усъвършенствани методи за производство на стоки и предоставяне на услуги (9.8%) както и методи за комуникация и обработка на информацията (8.0%).  

През периода 2020 - 2022 г. повече от 20.0% от иновационно активните предприятия, осъществяват иновации със следните екологични ползи за тях:

  •   намаляване  използването на енергия или на т.н. „въглеродна следа(намаляване на общото отделяно количество емисии парникови газове) -23.4%;
  • подмяна на част от използваните материали с по-малко замърсяващи и по-малко опасни заместители - 22.1%;
  • рециклиране на отпадъците, водата и материалите за собствена употреба или продажба - 21.0%;
  • намаляване на количеството материали и вода, използвани за производството на единица продукция - 20.5%.

За осъществяване на иновационната си дейност 24.5% от иновационно активните предприятия си сътрудничат с други предприятия, научни организации и други партньори. При големите предприятия (с 250 и повече заети лица) този дял е 33.9%.

През 2022 г. 42.6% от оборота на иновационно активните предприятия е реализиран от продажби на чуждестранни клиенти, като 29.5% се дължи на клиенти от държави - членки на Европейския съюз, и на Европейската асоциация за свободна търговия, а 13.1% - на клиенти от други държави. Клиентите от България формират 57.4% от оборота на иновационно активните предприятия, докато при предприятията, които нямат иновационна дейност, този дял е по-висок - 69.8%.

ВИЖТЕ ГРАФИКИ ТУК!

***

[1] Сектор „Индустрия“ обхваща: Добивна промишленост; Преработваща промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване.

[2] Сектор „Услуги“ обхваща: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети; Транспорт, складиране и пощи; Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения; Финансови и застрахователни дейности; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; Научноизследователска и развойна дейност; Рекламна дейност и проучване на пазари.

 

Дата: 28.06.2024

Източник: НСИ

Прочетено: 260