Дата: 12.11.2009

Източник: БСК

Прочетено: 4885

12.11.2009

Във връзка с многократно поставяния от БСК проблем относно начина на определяне на таксата за битови отпадъци за фирмите, Камарата се обърна към своите членове с молба да й бъдат предоставени данни за извършените от тях плащания през 2008 г. за всяко заето лице  и тон генерирани отпадъци.

До момента 122 фирми от различни икономически сектори и региони са представили свои данни. В приложената по-долу таблица са представени обобщените данни от допитването. Фирмените данни са конфиденциални и е посочен само код на икономическия сектор, към който принадлежи съответното предприятие.

Според получените данни, отделните предприятия са заплатили през миналата година такса за битови отпадъци в размери от 8 до 2868 лв. на едно заето лице и от 30 до над 30 000 лв. на тон генерирани битови отпадъци. Данните демонстрират огромното разминаване в практиката на отделните общини и наличие на дискриминация между бизнеса и гражданите. Освен това, напълно подкрепят аргументите на БСК за промяна на Закона за местните данъци такси и наредбите на общинските съвети, в съответствие с европейските изисквания и практика.

БСК многократно е настоявала определянето на такса битови отпадъци да се извършва само на база и критерии, свързани с количество генерирани и третирани отпадъци. Следва да се преустанови използването на отчетната стойност на дълготрайните материални активи и данъчна оценка на имотите на фирмите, като основа за определяне на дължими суми.