Дата: 05.10.2010

Източник: ИСС

Прочетено: 2399

Седем групи приоритети, които трябва да залегнат в Националната програма „България 2020", очертава Икономическият и социален съвет в становището си на тема „Стратегически приоритети на българската икономика в контекста на Стратегия „Европа 2020". То бе разработено по предложение на Президента на България и прието на пленарна сесия на съвета на 30 септември 2010 г.

Становището бе представено на пресконференция днес, 5 октомври, от проф. Лалко Дулевски, председател на ИСС, и г-н Божидар Данев, член на ИСС от Група 1 - работодателски организации, докладчик по становището.

В документа се правят изводи за състоянието на българската икономика в резултат на икономическата и финансова криза и се посочват краткосрочните перспективи за нейното възстановяване. Основният акцент е върху визията и стратегическите цели на развитие до 2020 г., като се представят ключовите според ИСС приоритети на националната икономика, необходимите основни структурни реформи и прилагащи механизми.

Един от основните изводи, върху които стъпват анализът и предложенията на ИСС, е, че двадесетгодишният преход към действаща пазарна икономика не доведе до ефективни структурни реформи в икономиката и свързаните с нея сфери. Перспективата за дългосрочно устойчиво развитие е застрашена от наследените и новосъздадени фундаментални структурни проблеми на икономиката, задълбочаващите се дисбаланси и силни ограничители на икономическия растеж. Те се изявяват най-отчетливо в условия на икономическа рецесия и водят до ниска конкурентоспособност, до продължаващи остри социални смущения, се казва в становището.

Съветът смята, че ръстът на икономиката, реализиран през последните 13 години, е за сметка на „нездравословен" растеж, ниско качество на преките чуждестранни инвестиции, погрешна енергийна политика, висока нарастваща фирмена задлъжнялост и запазване на дисбалансите, свързани с ограничената покупателна способност на населението.

ДОКУМЕНТЪТ Е ПУБЛИКУВАН ПО-ДОЛУ В ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ!