Дата: 07.09.2011

Източник: БСК

Прочетено: 2659

Предложения за промени в проекта на нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), внесен от Министерския съвет в Народното събрание на 11.07.2011 г., депозираха в Парламента Българската стопанска камара, Българската асоциация по рециклиране, Българската асоциация на металургичната индустрия, Българска браншова камара „Феникс ресурс", Синдикална федерация „Металици" към КНСБ и Гражданска инициатива на търговците с отпадъци от черни и цветни метали и тяхното рециклиране.

Предложенията са представени на вниманието на четири парламентарни комисии - по околна среда и водите, по регионална политика и местно самоуправление, по бюджет и финанси,  по транспорт, информационни технологии и съобщения, и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Копие от писмото е изпратено и до министъра на околната среда и водите.

Повод за внасяне на предложенията са насрочените за 8 и 15 септември т.г. заседания на парламентарната Комисия по околна среда и водите.

Шестте организации уточняват, че техните предложения се отнасят основно до частта в ЗУО, засягаща режима за управление на отпадъците от черни и цветни метали и металните опаковки.

Предложенията са изготвени на основание т.3 от подписаното в средата на м. юли т.г. Споразумение за съвместни действия между изброените шест организации, според които със законопроекта на МС се прави опит да бъде „наказан" и ликвидиран цял стопански отрасъл, поради несправяне на държавата с нейните основни функции - контролна и правохранителна.

Припомняме, че на 31 март т.г. Парламентът прие промени в действащия ЗУО, които предизвикаха остра реакция от страна на бизнеса, тъй като поправките в закона ще принудят стотици фирми от рециклиращия и металургичния сектор да прекратят или свият дейността си, а хиляди хора да останат без работа. Шестте организации поискаха Президентът на Р България да наложи вето върху приетите промени. Те предупредиха, че след влизане в сила на промените в ЗУО, 2/3 от страната ще останат без места за събиране на скрап. Това ще доведе до увеличаване на транспортните разходи и оскъпяване на продукцията, ще се стигне до масово закриване на фирми от рециклиращия сектор, вкл. до нарастване на безработицата, а металургичната индустрия ще бъде лишена от суровини. Причината е, че промените в ЗУО въведоха изискване площадки за събиране и третиране на отпадъци да се изграждат само на територията на общини с приети общи устройствени планове, а такива са едва 30% от общините в страната.

От своя страна, държавният глава излезе с официална позиция, в която изтъква, че не може да подкрепи част от законовите изменения, въведени със ЗИД на ЗУО, които поставят обективно неизпълними условия за осъществяване на дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци.

На 11 юли т.г. Министерският съвет внесе в Народното събрание проект на изцяло нов ЗУО, който обаче мултиплицира промените в действащия ЗУО, приети през м. март. Това стана повод за нов протест от страна на бизнеса и синдикатите, които поискаха законопроектът да бъде оттеглен и подложен на широка обществена дискусия. Протестът на бизнеса бе подкрепен от всички национално представителни работодателски организации чрез специална декларация от 18 юли т.г., както и от участниците в кръгла маса по темата (вкл. депутати), проведена на 19 юли т.г.


ПРОБЛЕМЪТ В ЧИСЛА:

  • Годишно в България се рециклират около 1 млн. тона отпадъци, от които 750 000 са от черни и цветни метали. Те се използват повторно като суровина в металургичната индустрия в страната или се изнасят в чужбина.
  • Реализираният износ от фирмите в бранша го нарежда сред основните експортно ориентирани икономически сектори в страната.
  • За 2010 г. фирмите от сектора за събиране, третиране и рециклиране на отпадъци са внесли в държавния бюджет над 30 млн. лв. корпоративен данък, 25 млн. лв. данъци, такси и осигурителни вноски от пряко заетите в бранша.
  • До момента в изграждането и оборудването на площадки за отпадъци фирмите са инвестирали над 1,100 млрд. лв.

С предложенията за промени в проекта на ЗУО можете да се запознаете в прикачения по-долу файл.