11.04.2011

Президентът Георги Първанов е готов да сезира Конституционния съд във връзка с приетия на 30 март т.г. Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), за който преди дни БСК и няколко браншови организации поискаха президентско вето.


Това стана ясно на проведени преди минути среща на президента Първанов със зам.-председателя на БСК Димитър Бранков, изпълнителния директор на Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) Политими Паунова, председателя на Българската асоциация по рециклиране (БАР) Теменужка Костова, председателя на Браншова камара „Феникс Ресурс" Младен Младенов и председателя на Синдикална федерация „Металици" към КНСБ Васил Яначков.


Промените в ЗУО въведоха изискване площадки за събиране и третиране на отпадъци да се изграждат само на територията на общини с приети общи устройствени планове. Това ще доведе до масово закриване на фирми от рециклиращия сектор, вкл. ще се стигне до нарастване на безработицата, а металургичната индустрия ще бъде лишена от суровини.


Президентът Първанов информира участниците в срещата, че вече е подписал указ за обнародване на промените на ЗУО, но ще настоява за отпадане на изискването площадките за съхраняване и предварително третиране на металосъдържащи отпадъци да са определени с общи устройствени планове.


Според държавния глава ЗИД на ЗУО, приет на 30 март т.г. от НС, създава обективно неизпълними изисквания към операторите на площадки, на които се осъществяват дейности по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства.


„В обществото ни отдавна се дискутират дейностите по събиране и предварително третиране на отпадъци от черни и цветни метали и негативните практики, включително и кражбите, които се осъществяват във връзка с изкупуването на отпадъци от черни и цветни метали. Налице е категорично осъдително обществено мнение и основателно възмущение към кражбите на елементи от транспортната и електропреносната инфраструктура, към кражбите от публична и частна собственост, към посегателствата върху паметници и културни ценности", подчерта Георги Първанов. Президентът смята, че всеки опит да се създаде адекватна законова уредба, която да служи като основа за пресичане на тези негативни практики, следва да се адмирира и да се подкрепя изцяло от всички институции. Ето защо държавният глава реши ЗИД на ЗУО да бъде обнародван, но същевременно изразява своето негативно становище към нецелесъобразните разпоредби, свързани с обективно неизпълними изисквания. Президентът не упражнява своето право да върне ЗИД на ЗУО за ново обсъждане в Народното събрание, като има предвид 9-месечния срок с отлагателно действие, в който би могло да се отстранят неизпълнимите изисквания.


Държавният глава не може да подкрепи част от законовите изменения, въведени със ЗИД на ЗУО, които поставят обективно неизпълними условия за осъществяване на дейностите по съхраняване и предварително третиране на отпадъци от метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства. По-специално изразява несъгласие с разпоредбите на § 1, § 3, § 4, § 6, т. 1 от приетия ЗИД на ЗУО, както и § 18 от „Преходни и заключителни разпоредби" от същия закон, с които се изисква площадките за съхраняване и предварително третиране да са „разположени на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности". Подобно изискване е нецелесъобразно и обективно неизпълнимо в 9-месечния срок, определен от § 18 от „Преходни и заключителни разпоредби" на ЗИД на ЗУО. Изпълнението на въведеното ново изискване за определяне на площадките с общ устройствен план означава закриване на работещи площадки и преустановяване на дейностите на значителна част от територията на страната. Редица населени места ще останат необхванати от дейности по съхраняване и предварително третиране на металосъдържащи отпадъци, определени в § 1 от ЗИД на ЗУО.


Подобно законодателно решение е в противоречие с чл. 15 от Конституцията на Република България, който изисква държавата да осигурява условия за извършване на дейностите по опазване на околната среда, включително и тези, свързани с отпадъците, а не да препятства осъществяването им. Законово ограничаване на площадките, върху които ще се извършват дейностите по съхраняване и предварително третиране на посочените в § 1 от ЗИД на ЗУО металосъдържащи отпадъци, е в противоречие и с изискванията на съответните европейски директиви, регулиращи дейности с масово разпространени отпадъци - Директива 2006/66/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 година относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, и за отмяна на Директива 91/157/ЕИО; Директива 2002/96/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 януари 2003 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 година относно излезлите от употреба превозни средства. Държавният глава смята, че ако законът въведе обективно неизпълними изисквания за осъществяване на дейности по събиране и предварително третиране на металосъдържащи отпадъци, определени в § 1 от ЗИД на ЗУО, ще препятства постигането на целите за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци - метални опаковки, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори и излезли от употреба моторни превозни средства.


Предвид тези аргументи президентът ще оспори разпоредбите на § 1, § 3, § 4, § 6, т. 1 и § 18 от приетия ЗИД на ЗУО, за да се премахнат законовите несъответствия преди изтичане на отлагателния 9-месечен срок за тях.

Дата: 11.04.2011

Източник: БСК

Прочетено: 4959