Представяне

За нас

Химикотехнологичният и металургичен университет – София (ХТМУ) е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България.

ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург - Харбург и Ото фон Герике в Германия и с Московския държавен университет по печата. По някои специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.

 
Ректор на ХТМУ проф. д-р М. Георгиев
 
 
Ректор на ХТМУ
проф. д-р М. Георгиев

ХТМУ прилага системата за трансфер на кредити (ECTS).

 

Мисия

Мисията на ХТМУ   e  да подготвя високо квалифицирани специалисти с висше образование във всички области на химичните технологии и металургията, на биотехнологиите, екологията, информационните технологии и мениджмънта както и да развива фундаментални и приложни научни изследвания в традиционните области на природните науки и химичните технологии, металургията и най-модерните направления на биотехнологиите, нанотехнологиите, енергийната и екологична ефективност и информационните технологии.

 

ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧНИЯ И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ:

  • Предоставя образование в степените бакалавър, магистър и доктор, в областите: Химични технологии, Металургия, Биотехнологии, Материали и Материалознание, Автоматика и информатика, Управление, Екология, ...
  • Поддържа иновативна изследователска дейност и създава перспективен кадрови потенциал за науката и бизнеса;
  • Осигурява подготовка с акцент върху националните и европейски приоритети за общество на знанието и в отговор на потребностите на студентите за реализация, гарантирана от високи академични стандарти, интегриране на образование с наука и непрекъснато повишаване на качеството в измеренията на световните процеси на технологично развитие и осигуряването им с ресурси;
  • Поддържа водеща роля в процесите на сътрудничество и мобилност, и стимулира развитието на инженерното образование в България към транснационално, осигурявано от качество на програмите и нарастващи стандарти за резултати от ученето - знания, умения, компетентности и висок професионализъм на инженерите за поддържане на устойчиво развитие.

История

Началото на висшето химикотехнологично образование в България е поставено през 1945 г. със създаването на Отдел по индустриална химия към Машинния факултет на Държавната политехника. С указ на Президиума на Народното събрание от 10.06.1953 г. Държавната политехника се разделя на четири самостоятелни висши технически института, един от които е Химикотехнологичният институт с два факултета – Инженерно химичен и Металургичен с общо 11 специалности.

Бързата индустриализация в следвоенните години и по-специално интензивното развитие на химичната и металургична промишленост в края на 50-те години на миналия век дава и нов тласък в развитието на химикотехнологичното и металургично образование.

През 1953 г. се въвежда задочна форма на обучение.

През 1959 - 1960 г. рязко се увеличава приемът на студенти.

През 1960 г. се създава Научно-изследователски сектор, чието предназначение е да решава технологични проблеми на промишлените предприятия. С това Химикотехнологичният институт се оформя като учебен и научно-изследователски център в областта на химията и металургията.

С решение на Министерски съвет през 1963 г. ХТИ става Висш Химикотехнологичен Институт (ВХТИ), а през 1995 г. с решение на Народното Събрание е преименуван в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ). Основните му структурни звена са 3 факултета, 3 департамента и 1 Технологичен Колеж.

Принос за организирането на химикотехнологичното образование в България и създаването на ХТИ (днешния ХТМУ) имат: проф. д-р Никола Коларов, проф. Захари Караугланов, проф. д-р Борис Загорчев, чл. кор. проф. Владимир Кабаиванов, проф. д-р Димитър Джоглев, проф. дтн Димчо Димитров и др.

За пръв Ректор на новосъздадения Химикотехнологичен институт през 1953 г. е избран проф. д-р Борис Загорчев.

От самото му създаване до днес в ХТМУ са работили и работят висококо квалифицирани преподаватели и учени, които са дали своя принос за развитието на химикотехнологичното и металургично образование и наука, и за подпомагане на българската промишленост. Сред тях се открояват имената на учени като акад. Стефан Христов, чл. кор. проф. Любомир Желязков, чл. кор. Чавдар Иванов, проф. Петко Николински, проф. Михаил Герасимов и др., които имат съществен принос за издигане на авторитета на Университета и международното признание на българската химична наука.

От създаването през 1953 г. до сега ректори са били:

Проф. д-р Борис Загорчев   1953 - 1958 г.
Чл.кор. проф. Чавдар Иванов  1958 - 1962 г.
Проф. д-р Кирил Димов  1962 - 1963 г.
Проф. Крум Каишев  1963 - 1964 г.
Акад. Стефан Христов 1964 - 1966 г.
Проф. д-р Кирил Димов  1966 - 1968 г.
Проф. д-р Михаил Герасимов  1968 - 1970 г.
Проф. дтн Димчо Димитров  1970 - 1976 г.
Проф. дтн Милчо Натов  1976 - 1981 г.
Проф. дтн Александър Асенов  1981 - 1986 г.
Проф. дхн Светла Райчева  1986 - 1989 г.
Проф. дтн Иван Божов  1989 - 1993 г.
Проф. дтн Камен Велев 1993 - 2003 г.
Доц. д-р Кирил Станулов 2003 - 2007 г.
Доц. д-р Борис Стефанов 2007 - 2011 г.
Проф. д-р инж. Митко Георгиев   2011 -

Днес Химикотехнологичният и металургичен университет е един утвърден образователен и научен център с високо международно признание.