Представяне

Централният кооперативен съюз е учреден през 1947 година. 

Централният кооперативен съюз е национален съюз на доброволно обединили се  кооперативни съюзи и чрез тях на потребителни и други кооперации, който на основата на кооперативните принципи и ценности подпомага организационното и финансово – икономическото им развитие и осъществява търговска дейност в техен общ интерес и в интерес на техните членове. 

Централният кооперативен съюз обединява и защитава интересите на 132 230 член-кооператори, обединени в 750 кооперации, членуващи в 31 кооперативни съюза. 
 


Кооперативни ценности и принципи
Кооперативният бизнес модел е изграден на принципите на солидарността и взаимопомощта и работи изцяло в полза на членовете и общността. Това го отличава от останалите бизнес структури и определя кооперациите като важен фактор за икономиката, социалните дейности, устойчивото развитие и заетостта във всички региони на страната.

През 1995 г. в Манчестър, Великобритания по повод 100 години от създаването на Международния кооперативен алианс, Генералната асамблея приeма Декларация за кооперативната идентичност, която огласи световно признатите:

Кооперативни ценности:
Взаимопомощ
Отговорност
Демокрация
Равенство
Справедливост
Солидарност

Етични ценности:
Честност
Откритост
Социална отговорност
Грижа за другите

Кооперативни принципи:
1-ви принцип:    Доброволно и отворено членство
2-ри принцип:    Демократично управление от членовете
3-ти принцип:    Икономическо участие на членовете
4-ти принцип:    Автономия и независимост
5-ти принцип:    Образование, обучение и информация
6-ти принцип:    Сътрудничество между кооперациите
7-ми принцип:    Грижа за общността


Какво е кооперация? 

Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице регистрирано по закона за кооперациите.

Кооперация могат да учредят най-малко 7 дееспособни физически лица, които вземат това решение на учредително събрание. Учредителното събрание приема устав и избира председател на кооперацията, управителен съвет и контролен съвет.

 

Новини

Продуктите на „Ел Би Булгарикум“ навлизат в търговската мрежа на Централния кооперативен съюз

Продуктите на „Ел Би Булгарикум“ навлизат в търговската мрежа на Централния кооперативен съюз

+
Проф. Петър Стефанов бе избран за президент на Световната организация на потребителните кооперации

Проф. Петър Стефанов бе избран за президент на Световната организация на потребителните кооперации

+
Петър Иванов Стефанов
Председател
(+3592) 926 67 00, 981 73 66