Представяне

 

Ръководни органи  I  Новини  I  Календар

__________________

 

Българската академия на науките е водещият научен, духовен и експертен център на България. В нея се провеждат научни изследвания, обучение и дейности от национално и международно значение и се решават проблеми, свързани с развитието на българското общество и държава. 

Академията има последователна политика за развитието на науката и иновациите като условие за икономически напредък на страната. Тя е активен участник в Европейското изследователско пространство. 

Днес БАН включва 42 автономни научни звена и е организация, управлявана в унисон с демократичните принципи. В Академията работят около 3000 учени, което представлява около 15% от заетите с наука в България. БАН дава над половината от научната продукция в страната.

__________________


Наука

__________________

Българската академия на науките е водещият научен център в България.

В Академията се извършват научни и научно-приложни изследвания в девет направления, покриващи всички области на човешкото познание.

42 научни института и 8 специализирани звена, всяко от които е самостоятелно юридическо лице, изграждат изследователската инфраструктура на БАН.

 

__________________


Бизнес

__________________

Експертният потенциал на Българската академия на науките се използва интензивно за извършване на специфични оперативни дейности, пряко обслужващи държавата и обществото. Учените от БАН представляват висококачествен експертен ресурс, което ги прави търсен партньор в разрешаване на важни национални задачи, изработване на стратегии и експертни мнения по ключови за страната приоритети.

Академията изгражда и развива мрежа от контакти с бизнес организации с цел развитието на иновативни продукти и услуги. През последните 20 години БАН е лидерът сред българските организации по брой на регистрираните патенти и полезни модели. Броят им надвишава няколко пъти броя на регистрациите от всички висши учебни заведения в България заедно.

 

__________________


Образование

__________________

Българската академия на науките е ангажирана с всички нива в образованието. Звената на Академията са акредитирани за обучение на докторанти по десетки програми. Съвместно с висши учебни заведения от и извън България се организират програми за обучение на студенти в степените „бакалавър“ и „магистър“. Академията е водещ център за повишаването на квалификацията на учители, а редица инициативи насочени към подобряването на средното и основното образование са се превърнали в традиционни.

 

Новини

С дарение от БАН още 157 деца от ЦНСТ ще получат таблети за дистанционно обучение

С дарение от БАН още 157 деца от ЦНСТ ще получат таблети за дистанционно обучение

+
БАН чества 150-тата си годишнина

БАН чества 150-тата си годишнина

+
Икономическият растеж е далеч от нужния, за да се стигнат другите страни от ЕС, смятат от БАН

Икономическият растеж е далеч от нужния, за да се стигнат другите страни от ЕС, смятат от БАН

+
Aкад. Юлиан Ревалски
Председател
(359 2) 981-66-22