Представяне

Шуменският университет “Епископ Константин Преславски” е наследник на Плисковско-Преславската книжовна школа. След Освобождението през 1879 г. тук се открива първият педагогически курс, който през 1919 г. се преобразува в Педагогически институт за прогимназиални учители. През 1964 г. той става Факултет-филиал на Софийския университет. На неговата база през 1971 г. се открива Висш педагогически институт, който от 1995 г. прераства в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”.

Днес Шуменският университет е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше училище със съвременни условия за провеждане на учебния процес, за научноизследователска и художественотворческа дейност. Неговите специалности обхващат универсума на висшето образование, състоящ се от хуманитарни, природни, математически, педагогически и технически науки.

Структурата на университета включва пет факултета (в гр. Шумен), един колеж (в гр. Добрич) и един департамент (в гр. Варна). В Шуменския университет се обучават в редовна и задочна форма над 7000 студенти във Факултета по хуманитарни науки, Факултета по математика и информатика, Факултета по природни науки, Педагогическия факултет, Факултета по технически науки и в Колежа.

В съответствие с държавните нормативни документи обучението се осъществява по учебни планове и програми за образователно-квалификационните степени професионален бакалавър, бакалавър и магистър, както и за образователно-научната степен доктор.

Учебният процес се осъществява от 390 преподаватели на основен трудов договор, от които 64 професори, 137 доценти, 38 доктори на науките, 228 доктори. Привличат се и авторитетни учени от страната и от чужбина. Чрез международни и преки договори с редица чуждестранни университети и академии се осъществява обмен на студенти и преподаватели. В университета работи и Център за езикова подготовка на чуждестранни граждани.

Шуменският университет има 5 учебни корпуса, спортни игрища, плувен басейн, фитнес зала, заведения за отдих и развлечение. Студентите могат да ползват общежития с над 1000 легла. Студентският съвет е в центъра на студентското самоуправление. Студентите имат възможност не само да се образоват в избраното от тях направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни и програми.

проф. дин Георги Колев
Ректор
+359 54 830 350