Представяне

Вече над 90 г. ЛТУ е единственият университет в България, в който се обучават специалисти в областта на горското стопанство, технологията на дървесината и производството на мебели, инженерния дизайн на мебели и озеленяването (сега преименувано на ландшафтна архитектура).

В ЛТУ се обучават също и специалисти по екология и опазване на околната среда, ветеринарна медицина, агрономство и растителна защита, стопанско управление и алтернативен туризъм.

Университетът е водещ учебен и научен център в областта на управлението и устойчивото ползване на природните ресурси.

След приемането на Закона на висшето образование през декември 1995 г. в университета е въведена 3-степенната форма на обучение: „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, а няколко години по-късно и Европейската система за трансфер на кредити (ECTS).

Девизът на университета е: „С български традиции и европейски стандарти в образованието“. Стремежът на ЛТУ при обучението на студентите е да създаде академична среда, в която се набляга на ценности като професионализъм, свобода на словото и мисленето, хуманизъм, сътрудничество и толерантност.

В ЛТУ има следните факултети и катедри:

Факултетът „Горско стопанство“ включва подготовката на студентите по следните специалности: Горско стопанство с образователно-квалификационните степени „Бакалавър" и „Магистър" и по Лесоползване с образователно-квалификационната степен „Магистър".

Факултетът „Екология и ландшафтна архитектура“ води обучението по специалностите Екология, опазване и възстановяване на природната среда (Бакалавърска и Магистърска степен) и специалността Ландшафтна архитектура (Магистърска степен).

Факултетът „Горска промишленост“ има 4 специалности, които по образователно-квалификационни степени са както следва: Дървообработване и производство на мебели - Бакалавърска степен; Механична технология на дървесината - Магистърска степен; Дървообработващи машини и съоръжения - Магистърска степен и Интериор и дизайн за мебели - Магистърска степен.

В Агрономическия факултет се подготвят студенти по специалностите Агрономство и Растителна защита ("Бакалавър" и „Магистър").

Факултетът „Ветеринарна медицина“ подготвя специалисти по Ветеринарна медицина със степен „Магистър".

Факултетът „Стопанско управление“ води обучение по специалностите: Стопанско управление (Бакалавърска и Магистърска степен) по направленията „Управление на горското стопанство и Управление на горската промишленост" и Алтернативен туризъм (Бакалавърска степен).

Факултетът „Задочно и следдипломно обучение“ организира подготовката на студентите, следващи под формата на задочно обучение и осигурява провеждането на краткосрочни и дългосрочни квалификационни курсове в различните области на икономиката, науката, техниката и изкуството.