Представяне

Университетът по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) е държавен университет, преобразуван на 29.IХ.2010 г. с решение на Народното събрание и е приемник на Специализираното висше училище по библиотекознание и информационни технологии, гласувано от  Народното събрание през 2004 г., на Държавния библиотекарски институт, създаден през 1950 г., на Полувисшия институт по библиотечно дело (ПИБД), на Колежа по библиотечно дело (КБД) и на Колежа по библиотекознание и информационни технологии (КБИТ).

УниБИТ обучава по бакалавърскимагистърски и докторски програми за образователните и научни степени, по които има акредитация.

УниБИТ разполага със съвременна материална база за подготовка на своите студенти. Специално проектираната и построена сграда включва тържествена зала; специализирани семинарни кабинети; аудитории; компютърна лаборатория „Джон Атанасов” с модерни компютърни зали с локални мрежи и с постоянен достъп до Интернет, в които се изучават съвременни информационни и комуникационни технологии; Библиотечно-информационен център с читалня за 150 души, чийто специализиран библиотечен фонд е над 52 000 библиотечни единици, и книгохранилище за 80 000 документа; IP Point – информационно-консултантски център по интелектуална собственост; Кариерен център за подпомагане на професионалната реализация на студентите; Учебно-демонстрационна музейна сбирка „Духовност и лидерство”; музейна сбирка на съвременната българска духовност; издателство „За буквите – О писмнехь”; параклис „Св. Николай Чудотворец”; фонетичен кабинет; кабинети за преподавателите и за административния персонал; заседателна зала; модерен физкултурен комплекс със салон; тенис кортове; зала за фитнес; стол; кафе-клуб.

Изграждан в продължение на 60 години, УниБИТ удовлетворява много добре потребностите на около 2000 студенти и над 150 щатни и хонорувани преподаватели. Специализираните учебни семинари и кабинети притежават богати учебни фондове, като значителна част от тях са вече библиографска рядкост.

Продължителността на редовното и на задочното обучение в УниБИТ в образователно-квалификационната степен Бакалавър е четири години. Наред със знанията по основната специалност студентите получават много добра подготовка по информационни и комуникационни технологии, по английски език, а в някои специалности – и по руски език; имат възможност за добра спортна подготовка.

Обучението в УниБИТ за получаване на образователно-квалификационната степен „Магистър” е редовно и задочно, за някои програми – и дистанционно, с продължителност три семестъра за завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър” в УниБИТ и в други висши училища в страната и чужбина.

УниБИТ обучава и в образователната и научна степен „Доктор” редовно и задочно и чрез самостоятелна подготовка.
Предвидени са учебна практика и специализираща практика през последната година на обучението, които се провеждат в престижни институции, организации и фирми.

Завършилите УниБИТ могат да работят в библиотеки, издателства, книготърговски фирми, в държавната администрация, в информационния бизнес, в информационни центрове и служби, в архиви, музеи, галерии и други културни институции.

УниБИТ има богата издателска дейност за научна продукция – издава монографии, годишника „Трудове на УниБИТ”, Кирило-Методиевския вестник „За буквите – О писменехь”, научното списание „Издател” съвместно с катедра „Библиотекознание и обществени науки” на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, сборници с доклади от ежегодно провежданата научна конференция на 1 ноември – Деня на будителите, който е официален празник на УниБИТ, и от семинари, както и учебници, учебни пособия и др.

УниБИТ притежава стандартна университетска харта „Erasmus”, която позволява на студентите мобилност по Програмата за учене през целия живот и да се обучават в различни университети в чужбина за определен период.

УниБИТ участва активно в международния професионален живот, осъществява международно сътрудничество по двустранни договори с аналогични институции в Русия, Германия, Франция, Полша, Сърбия и Черна гора, Турция и др. Членува в IFLA – Международната федерация на библиотечните асоциации, в LIBER – Асоциацията на европейските научни и академични библиотеки, в ICOM – Международния съвет на музеите, в Националния технически комитет по стандартизация в архивната, библиотечната, информационната и издателската дейност (ТК 16), в Съюза на библиотечните и информационните работници (СБИР) и др.

През 2005 г. в Библиотечно-информационния център към УниБИТ е поставено началото на музейна сбирка на съвременната българска духовност. Идеята за нейното създаване е продиктувана от нуждата за съхраняване на духовността и самосъзнанието на днешното информационно общество. Експозицията е събрала в себе си както културата, така и усещането за време – от съзерцанието на Николай Хайтов до артистизма на Стефан Данаилов, преплитането на изкуство и традиции, личности и постижения. До момента има изложени предмети и документи на 11 български интелектуалци (Антон Дончев, Любомир Левчев, Николай Хайтов, Йордан Радичков, Ангел Балевски, Вежди Рашидов, Божана Димитрова, Стефан Данаилов, Иво Папазов, Кремена Зотова, Христо Друмев).

 

Новини

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

+
Проф. дн Ирена Петева
Ректор
+359 (0) 2 971 80 52