02.07.2021

На 2 юли 2021 г., в БСК се проведе работно обсъждане на проекта на Националната карта на висшето образование в Република България (НКВОРБ), публикуван в Портала за обществени консултации. Картата е разработена в съответствие със Закона за висшето образование и Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 г. С нея се въвеждат националните политики по отношение на развитието на профилната и териториална структура на висшето образование. Предвижда се НКВОРБ да се използва за балансирано развитие на мрежата от висши училища (ВУ) според потребностите на районите и според реалните възможности, както и за допълнително развиване на системата за контролиран от държавата субсидиран прием в държавните ВУ, в съответствие с националните и регионални потребности и с прогнозите за бъдещо развитие на пазара на труда.

В срещата, инициирана от БСК, участваха ръководители на седем висши училища - ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, Висше транспортно училище „Т. Каблешков“, Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", УниБИТ, Нов български университет, Международно висше бизнес училище, Стопанска академия“Д. А. Ценов“ – Свищов, както и председателят на Камарата на преподавателите от висшето образование проф. д.н. Борислав Борисов. Потвърждение за участие в срещата имаше и от страна на Медицинска академия – София, и Минногеоложкия университет, но техни представители не присъстваха на срещата.

От страна на БСК в дискусията се включиха председателят на камарата Радосвет Радев, зам.-председателят Мария Минчева, главният секретар Добри Митрев, директорът на програма „Образование и обучение“ Даниела Симидчиева, Томчо Томов – директор на Националния център за оценка на компетенциите, и Христина Каспарян – главен експерт в Център „Международно икономическо сътрудничество“.

Представителите на висшите училища и БСК се обединиха около мнението, че не трябва да се бърза с приемането на Националната карта на висшето образование, тъй като представеният проект е информационно полезен, но не е приемлив в представения вид. Общо бе мнението, че Картата не решава, а създава проблеми. Според представителите на висшите училища:

  • Критериите, заложени в Картата, не отговарят на реалността, нито стимулират конкуренция. Освен това, критериите трябва да са свързани с държавната поръчка.
  • Чрез Картата се внася допълнителна административна тежест и само се стимулира допълнителен прием на студенти, без да се съобразява с динамиката на пазара на труда.
  • Чрез Картата се прави опит да се узакони рейтинговата система, която не е ясна и не е прозрачна - няма критерии, нито е ясно кой и как води статистиката за реализацията на кадрите на висшите училища.
  • Трайна е тенденцията за намаляване на хуманитарните специалности, които са държавен приоритет, а като резултат след години може отново да има недостиг на учителски кадри, смятат представителите на университетите.

Участниците в срещата смятат за необходимо провеждането на по-активен диалог между висшите училища и министерствата на образованието и науката, и на труда и социалната политика във връзка с разширяване на възможностите за реализация на младите кадри. Освен това, необходимо и разширяване на участието на бизнеса в обучението на студентите, както и на стажантските програми.

Като цяло, висшите училища се обединиха около мнението, че районирането ограничава и пречи на конкурентоспособността им. Те дадоха право на БСК да излезе със съобщение до медиите по темата, както и да огласява публично изказаната от тях позиция. БСК пое ангажимент да излезе със становище, в което да се посочва изразената позиция за неприемане на Картата. В допълнение, бе поставен и въпросът за необходимостта от изцяло нов Закон за висшето образование, който да отговаря на съвременните тенденции и актуалните обществени нужди.

В хода на разговора бе констатирано, че липсва диалог със средното ниво на образование, а учениците нямат интерес към математически и технически специалности. Освен това, налице са сериозни пропуски в средното образование – студентите влизат в университетите без базови знания. В тази връзка, по предложение на БСК, бе взето решение през есента на тази година да се организира среща между висшите училища и Сдружението на директорите в средното образование с цел популяризиране на програми и професии.

Дата: 02.07.2021

Източник: БСК

Прочетено: 3135