Представяне

Русенският университет "Ангел Кънчев" има за свое призвание разпространяването на знания, извършването на фундаментални и приложни научни изследвания и внедряването на иновации в практиката, с което способства за изграждането на висококвалифицирани специалисти и за устойчивото развитие на региона и страната.

 ​Стратегическите приоритети на университета са:  ​
  • подготовка на студентите за работа в условията на висока конкурентост на трудовия пазар и разширяване на обхвата на об​​учението;
  • развитие на вътрешноуниверситетската система за управление на качеството на образованието;  
  • развити​ето на кадровия ​и изследователски потенциал;  
  • реализиране на комплекс от дейности по европейска интеграция и международно сътрудничество;  
  • изграждане на високоорганизирана университетска система, гъвкава спрямо външните условия, с модерна материално-техническа и информационна база. 
RU-old.jpgIMGP3464_.jpg 
​В модерни учебни зали и изследователски лаборатории, разположени на обща площ от 67 490 кв.м. (от които над 13000 кв.м. в новопостроения и въведен в експлоатация през 2010г. учебен корпус-2) се обучават около 10 000 студенти и докторанти. Обучението се провежда от 499 висококвалифицирани преподаватели на основен трудов договор, от които 49 професори, 177 доценти и 296 доктори и доктори на науката. В учебния процес са включени и много хонорувани признати специалисти в съответната област. На всички желаещи студенти е осигурено общежитие и прекрасна база за спорт и почивка. 

IMGP3556_.JPGIMGP3486_.jpg   Eкипи на Русенския университет "Ангел Кънчев" са включени в изпълнението на над 250 многостранни и двустранни международни договори и споразумения по наука и образование, като само по програма Еразъм сключените договори са над 200. Обхванати са повече от 20 международни програми за сътрудничество с партньори от около 40 страни от Европа, Азия и Америка. Всяка година се осъществяват между 450 и 520 участия на преподаватели, служители, студенти и докторанти в международни обучителни и практически форуми, като броят на студентите и докторантите непрекъснато расте. Само по Програма Еразъм всяка година за обучение и практика заминават между 70 и 100 студенти.  

DSC_9621-[1600x1200].jpgBeloevMerkel.jpg   ​​

През 2018 г. Русенският университет "Ангел Кънчев" е акредитиран от НАОА с изключително високата оценка 9.44. В Русенския университет има акредитирани 20 професионални направления в следните области на висшето образование: Педагогически науки; Социални, стопански и правни науки; Природни науки, математика и информатика; Технически науки; Здравеопазване, Социални дейности и спорт. Студентите се обучават в 50 бакалавърски и над 80 магистърски специалности, а акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор" са 43.
  
През учебната 2018/2019 г. Русенският университет обучава студенти в 50 бакалавърски, над 80 магистърски специалности и в докторантура.
 
Общо за Аграрно-индустриален факултет:
 1. Земеделска техника и технологии
 2. Мениджмънт и сервиз на техниката
 3. Климатизация, хидравлика и газификация
 4. Промишлен дизайн
 5. Аграрно инженерство
 6. Екология и техника за опазване на околната среда
 7. Растениевъдство​
Общо за Машинно-технологичен факултет:
 1. Машинно инженерство
 2. Строително инженерство
 3. Мениджмънт на качеството и метрология
 4. Индустриално инженерство​​
 5. ​​Материалознание и ​технологии
Общо за Факултет Електротехника, електроника и автоматика:
 1. Електроенергетика и електрообзавеждане
 2. Компютърно управление и автоматизация
 3. Електроника
 4. Компютърни системи и технологии
 5. Интернет и мобилни комуникации
 6. Информационни и комуникационни технологии
Общо за Транспортен факултет:
 1. Транспортна техника и технологии
 2. Технология и управление на транспорта​
Общо за Факултет Бизнес и мениджмънт:
 1. Маркетинг
 2. Икономика
 3. Европеистика и глобалистика (на английски език)
 4. Бизнес мениджмънт
 5. Индустриален мениджмънт
 6. Евроатлантическа и глобална сигурност
Общо за Факултет Природни науки и образование:
 1. Компютърни науки
 2. Софтуерно инженерство
 3. Информатика и информационни технологии в бизнеса​
 4. Финансова математика
 5. Начална училищна педагогика и чужд език (английски)
 6. Предучилищна и началнa училищна педагогика
 7. Социална педагогика
 8. Български език и история (педагогическа специалност)
Общо за Юридически факултет:
 1. Право
 2. Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред ​
Общо за Факултет Обществено здраве и здравни грижи:
 1. Социални дейности
 2. Кинезитерапия
 3. Ерготерапия
 4. Акушерка
 5. Медицинска сестра​
Общо за Филиал Силистра:
 1. Педагогика на обучението по български език и чужд език (английски,
  френски, румънски)
 2. Педагогика на обучението по физика и информатика 
 3. Електроинженерство 
 4. Автомобилно инженерство
Общо за Филиал Разград:
 1. Химични технологии 
 2. Биотехнологии 
 3. Технология на храните 
 
Общо за Филиал Видин:  
 1. Земеделска техника и технологии     
 2. Електроника
 3. Технология и управление на транспорта
 4. Индустриален мениджмънт
 5. Компютърни науки
 6. Бизнес и мениджмънт – дистанционна форма на обучение
​Университетът ежегодно  провежда обучени​е по 43 акредитирани програми за придобиване на ОНС „доктор".