Представяне

Тракийски университет – Стара Загора е основан през 1995 г. като наследник на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) и Висшия медицински институт (ВМИ) – Стара Загора, със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена.

Към момента Тракийският университет заема престижното пето място по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти.

Тракийски университет е акредитиран с много висока оценка 9,20 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България с правото да обучава в ОКС Бакалавър и Магистър, както и в образователна и научна степен Доктор. Висшето училище е в процедура за получаване на европейска акредитация за Ветеринарномедицински факултет.

В структурата на Тракийския университет са включени 9 звена: Аграрен факултет с учебно-експериментална база, Ветеринарномедицински факултет с клиники, Медицински факултет с Университетска болница, Педагогически факултет, Стопански факултет, Факултет „Техника и технологии“ - Ямбол, Медицински колеж - Стара Загора, Филиал – Хасково, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.

В университета се обучават над 8200 студенти от България и света в 72 бакалавърски специалности и магистърски програми. Преподавателският състав се състои от близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.

Тракийският университет има собствена модерна база за обучение, състояща се от 20 учебни корпуса със съвременно обзаведени лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории. Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира. На университетско и факултетно ниво са създадени общо 44 научноизследователски, учебни и диагностични лаборатории в съответните научни направления.

Новини

Ректорите на ТрУ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

Ректорите на ТрУ и УНСС подписаха споразумение за сътрудничество

+
Тракийски университет – Стара Загора откри ветеринарен симулационен център

Тракийски университет – Стара Загора откри ветеринарен симулационен център

+
Тракийски университет – Стара Загора работи по престижен международен проект

Тракийски университет – Стара Загора работи по престижен международен проект "GREENANIMO"

+
Тракийският университет ще си сътрудничи с високорейтингови германски ветеринарни институции

Тракийският университет ще си сътрудничи с високорейтингови германски ветеринарни институции

+