Представяне

Стопанска академия в Свищов е водеща образователно-научна и културна институция в Република България, носеща от създаването си до днес името на основния си дарител Димитър Апостолов Ценов.

Учредена е на 8 ноември 1936 г. с наредба-закон, подписана от цар Борис III като Висше търговско училище под името „Д. А. Ценов“ с цел „да дава теоретически и приложни знания по отделните клонове на стопанските науки“.

От 1945 г. е Висше училище за стопански и социални науки „Д. А. Ценов“; от 1952 г. – Висш финасово-стопански институт „Д. А. Ценов“; от 1995 г. до днес – Стопанска академия „Д. А. Ценов“.

Във висшето училище работят над 200 професори, доценти, асистенти и сътрудници. Те обучават над 6 000 български и чуждестранни студенти в редовна, задочна и дистанционна форма.

Съвместно с други висши училища Стопанската академия участва в проекти по програми на Европейския съюз, в проекти на международни фондове за научни изследвания, в междууниверситетски мрежи за обучение и многонационални проекти за висше образование.

Сред възпитаниците на Академията са водещи финансисти и банкери, експерт-счетоводители, застрахователи, мениджъри, търговци, информатици, маркетолози, контрольори, анализатори, плановици и статистици.

Мисията на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов е да осигурява качествена подготовка на висококвалифицирани специалисти по конкурентни бакалавърски специалности, магистърски и докторски програми, да работи за висока разпознаваемост на научната продукция в Европейското научноизследователско пространство, интензифициране на връзките с бизнеса, държавната администрация и неправителствения сектор, както и за реализацията на съвместни инициативи с висока добавена стойност.

Сред стратегическите задачи ва Стопанската академия са: непрекъснатото повишаване качеството на обучението чрез модерни образователни технологии и собствено "ноу-хау; усвояване на пълния пазарен потенциал на магистърското обучение, включително чрез развитие на образователни продукти на чужд език; управление на научноизследователската дейност като основа на академичното преподаване и професионалната подготовка на студентите, докторантите и специализантите; устойчиво развитие на академичните дейности по стандартите на Европейската зона на висше образование и Европейската изследователска зона; успешна разработка на проекти по оперативни програми, националния фонд "Научни изследвания" при МОН и др.

Новини

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

Висшите училище не одобряват проекта на Национална карта на висшето образование

+