Представяне

Фондация „БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ ЗА ИНОВАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“, с предмет на дейност: научна дейност; информационна, издателска, консултантска и проектантска дейност. Целта на Фондацията е да подкрепя създаването, производството и внедряването на иновационни проекти и технологии в областта на земеделието, хранителната промишленост и околната среда; да популяризира и пропагандира идеята за здравословен начин на живот и свързаните с осъществяването му рационално хранене с екологично чисти земеделски продукти, грижа за здравето (превенция срещу заболявания) и рационална употреба на лекарствени продукти, оказващи въздействие върху здравето на човека; да съдейства и подпомага провеждането на научни изследвания, целящи оптимизиране на жизнения статус на човека; да подпомага образователните процеси по отношение нуждата от здравословен начин на живот; иницииране, осъществяване и подпомагане на научни изследвания в областта на аквакултурите; обмен на опит с останалите страни членки на Европейския съюз, както и със съседни страни при въвеждането на добрите практики и технологии в областта на аквакултурите; подобряване на биоразнообразието и опазването на околната среда.

Акад. Цветан Цветков
Председател
+359 56 993870