Цел: Да се насърчи мобилността на труда в ключови икономически сектори в областта на трансграничното сътрудничество чрез създаване на условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда.

 • Активното население в трансграничната зона България-Румъния - приблизително 2125 600 души;
 • Неактивно население и безработни лица в трансграничната зона България-Румъния - приблизително 400 000 лица;
 • Частни компании - не по-малко от 500

593 492,79 €, от които европейско финансиране в размер на 504 468,87 €

 • Идентфициране на ключови икономи­чески сектори с потенциал за трудова мобилност в трансграничния район;
 • Разработване на компетентностни каталози на избраните предприятия с описание на основни знания, умения, компетенции, изисквани от работода­телите;
 • Разработване на електронни инстру­менти за оценка на компетенции;
 • Провеждане на изследване сред поне 300 представители на целевата група относно възможностите за заетост;
 • Разработване и провеждане на електронни обучения за поне 300 представители на целевата група;
 • Провеждане на обучения за HR специа­листи от България и Румъния с цел подобряване на уменията им за подбор на работна сила от другата страна на границата;
 • Кампания по повишаване на осведоме­ността относно възможностите за зае­тост в трансграничния район България - Румъния;
 • Разработване и поддържане на обща база-данни с полезна информация за работещите лица и работодателите от двете страни на границата.
 • Създадени условия за баланс между търсенето и предлагането на пазара на труда в трансграничния регион;
 • Създадени условия за устойчиви работни места, за кариерно развитие и повече възможности за трудова заетост;
 • Насърчена трудова мобилност.

Стопанска камара - Велико Търново:
адрес: гр. Велико Търново, ул. Ниш 5, ет.2, 
тел.:+359 62 63 59 53, e-mail: mitgo@abv.bq

Камара на търговията, индустрията,
навигацията и земеделието - Констанца:
адрес: Constanta, Bulevardul Alexandra Lapusneanu 181, 
тел.: +40 241 61 98 54, e-mail luiza.ghelberg@ccina.ro

Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес:
адрес: гр. София, ул. Алабин 16-20,
тел.: +359 2 932 09 26, e-mail: sdoncheva@competencemap.bg

Прочетено:5384