Номер на договора за финансиране: 001-0011-21-20052/29.04.2021 г.

Период на изпълнение: 29.04.2021 - 31.12.2021 г.

Бюджетна линия: Национална програма – НПДЗ 2021

Финансираща институция/програма: Национален план за действие по заетостта 2021 (НПДЗ 2021), МТСП

Общ бюджет: 1 395 890 лв.

Роля на БСК в проекта: Бенефициент

Географски обхват: Национален

Обща цел: Да подпомогне стабилизирането на функционирането на пазара на труда в новите условия, като допринесе за възстановяване на заетостта и за развитие на човешкия капитал, за да отговори на потребностите на икономиката и да е в състояние за бърза адаптация към промените в търсенето на работна сила, породени както от пандемичните условия, така и от новите технологии. 

Специфични цели:

 • подкрепа за запазване и възстановяване на заетостта чрез осигуряване на бързи преходи на безработните към нови работни места, вкл. чрез придобиване на нови умения, както от съкратените в резултат от пандемията лица, така и от неравнопоставените групи на пазара на труда;
 • подобряване на перспективите за устойчива заетост чрез професионално обучение на хора в неравностойно положение на пазара на труда;
 • активиране на неактивните лица и изпреварващо обучение на работната сила за удовлетворяване на повишаващото се търсене от страна на икономиката и по-успешното й адаптиране към външните и вътрешни предизвикателства на развитието на страната;
 • намаляване на безработицата сред младежите, както и сред другите уязвими групи;
 • придобиване на компетентности, които ще подпомогнат професионалната реализация на обучените лица;
 • въвеждане на съвременни форми и методи за обучение и квалификация на кадрите в различни икономически сфери, базирани на знанието, иновациите и съвременните технологии;
 • създаване на механизми за трайни партньорства между обучаващите институции и бизнеса;
 • подкрепа за безработните лица за активно поведение на пазара на труда;
 • придобиване на професионален опит чрез стажуване в реална работна среда;
 • развитие на взаимодействието между институциите и социалното партньорство. 

Целеви групи:

Основните целеви групи, към които ще бъде насочено обучението, са: безработни лица, освободени вследствие на епидемичната ситуация; продължително безработни; безработни без професионална квалификация; безработни младежи до 29 години вкл. NEET’s; безработни над 50-годишна възраст; неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица; безработни лица с регистрация от 6 до 12 месеца.

В дейностите по изпълнение на проекта ще се включат 983 безработни лица, регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ на територията на 28 общини. 

Основни дейности

Предвидените в рамките на проекта дейности са, както следва:

 • Формиране на преподавателски екипи, изготвяне на график за провеждане на обучението; осъществяване на подбор на безработните лица за участие в проекта, съвместно от дирекциите „Бюро по труда” и Центъра за професионално обучение към „Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес“ по критерии за подбор, изработени от екипа на проекта;
 • Обучение по ключови компетентности на общо 540 безработни лица
 • Обучение за придобиване на професионална квалификация или за придобиване на степен на професионална квалификация на общо 983 безработни лица;
 • Провеждане на изпити за завършване на обучението и издаване на официални документи;
 • Осигуряване на субсидирана заетост на пълно работно време за период от 3 месеца на 27 безработни лица, приключили успешно професионалното обучение по професиите, по които са се обучавали.
 • Осигуряване на заетост на пълно работно време за не по-малко от 3 месеца на 35 % от включените в професионално обучение лица по професиите, по които са се обучавали.
 • Отчитане на изпълнението на проектните индикатори – обобщаване и обработка на резултати от анкетни карти за оценка на проекта, оформяне на обобщено досие за участниците и успешно завършилите обученията, изготвяне на финансов и технически отчет, разпространение на резултатите от проекта чрез интернет страниците на Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес и работодателите по проекта. 

Очаквани резултати

В края на Проекта трябва да бъдат постигнати следните резултати:

 • 983 лица, включени в обучение за придобиване на професионална квалификация;
 • 540 лица, включени в обучение по ключови компетентности;
 • 27 лица от включените в професионално обучение, наети на пълно работно време за период от 3 месеца на субсидирани работни места по професиите, по които са се обучавали в рамките на Проекта;
 • 349 лица от включените в професионално обучение с осигурена минимум 3 месеца заетост на несубидирани работни места на пълно работно време по професиите, по които са се обучавали в рамките на Проекта. 

Партньори по проекта:

 • Българска стопанска камара-съюз на българския бизнес – водеща и прилагаща организация по проекта;
 • ЦПО към Сдружение „БСК – съюз на българския бизнес“;
 • ЦПО към „Интелекти“ ООД;
 • ЦПО „Академия по туризъм Слънчев бряг“ към „ЛЕВЪЛ ЕЙЧ“ ООД;
 • ЦПО „ТРЕНИНГ“ към „ВИЖЪН ОРГАНАЙЗИНГ БГ“ ЕООД;
 • ЦПО към СНЦ „Регионален бизнес център за подпомагане на МСП”;
 • ЦПО към „ИКоМС” ЕООД;
 • ЦПО към „Демикс Инженеринг“ ООД;
 • ЦПО към „Петър Йовчев и синове“ ООД;
 • ЦПО към Сдружение с нестопанска цел “Индустриална стопанска камара /асоциация/- Враца”.
Теодора Борисова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 68, +3592 932 09 67
Марлен Моллова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 69
Антоанета Кацарова
1527 София, ул. Чаталджа 76
+3592 932 09 69
Прочетено:226