Членове на БСК

450

в областта

Представяне

ЗА СТОПАНСКА КАМАРА - ВАРНА

Стопанска камара - Варна, създадена 1982 г. е нестопанска организация, чийто членове могат да бъдат български и чуждестранни юридически и дееспособни физически лица, които извършват стопанска дейност. Една от главните цели на Камарата е да подпомага регионалното развитие, както и да подпомага и насочва разгръщането на стопанската инициатива и активност на членовете си за повишаване ефективността на цялостната им дейност и конкурентоспособност. Камарата защитава и координира интересите на работодателите на национално, индустриално, регионално и браншово ниво и подпомага фирмите-членове за установяване на международни контакти и ефективно търговско коопериране.

СК - Варна подпомага и защитава интересите на членовете, предприятия и предприемачи по въпроси касаещи развитието на деловата среда, индустриалните отношения, особено в частта където роля играе централната и регионалните администрации, в която роля осъществява диалог и със социалните партньори, като участват активно в работата на местните съвети за тристранно сътрудничество, областни и регионални съвети за развитие, различни групи и органи изградени към местните съвети и дирекции, Агенцията по заетост и др., изброени по-долу:

 • Общински съвет за тристранно сътрудничество;
 • Областни съвети за развитие NUTS 3;
 • Общински план за развитие;
 • Областна дирекция „Земеделие”;
 • Съвет за сътрудничество към поделенията на АЗ /Дирекции Бюро по труда/ :
 • Областни комисии по заетостта;
 • Регионални (Областни и общински) съвети по условия на труд.
 • Областен съвет за стратегическо планиране;
 • Областен съвет за корупция;
 • Областен съвет по Енергийната ефективност;
 • Комисии към Бюрата по труда в цялата област;
 • Обществен съвет за интеграция на хората с увреждания;
 • Бизнес Академия - Варна


ДЕЙНОСТИ

 • Издаване и заверка на всички видове Сертификати за произход на стоки при износ, съгласно международните норми за търговия. Заверка на външнотърговски документи и проформа фактури.
 • Икономически анализи и консултации:
 • Приватизационни, пазарни и базисни оценки с лицензирани експерти от Агенцията за приватизация за оценки на: недвижими имоти; машини и съоръжения; цели предприятия и обособени части; за продажба на търг, наемане и пренаемане, ипотеки и др.
 • Общински стратегии за развитие и програми за реализация – консултации и разработка.
 • Бизнес проекти и проекти за смесени предприятия и дялово участие.
 • Обосновки и бизнес планове за кредитиране от банки и други финансови институции.
 • Оценки на инвестиционни проекти. Пазарна оценка на фирми и ДМА.
 • Тръжна и конкурсна документация за обекти, подлежащи на приватизация, продажба на търг.
 • Разработване на проекти и обосновки за малки и средни предприятия
 • Консултации при разработване на алтернативни варианти за финансиране – чрез емитиране на акции и облигации.
 • Изработване на проспекти на фирми за публично представяне на ценни книжа пред Комисията за ценни книжа и фондови борси.
 • Разработване на становища по проекти и изменение на нормативни актове в областта на икономиката и социалното партньорство.

Правни услуги

Правни анализи на фирми. Консултации в областта на търговското право, данъчното право, осигурителни отношения, вещно право, нелоялна конкуренция и други.

Договори за доставка, съвместна дейност, цесия, външнотърговски сделки, заем, залог, ипотека, лизинг, посредничество и други. Подготовка на документи и регистрация, промени в регистрацията на фирми. Други правни услуги.

Икономическа и социална политика

Консултации за разрешаване на финансови и икономически проблеми на предприятията по данъци, мита и чуждестранни търговски режими, кредитиране, инвестиции и ценова политика, социално осигуряване и трудови конфликти.

Трудово законодателство

Консултации по трудово законодателство. Помирения, преговори по колективни трудови спорове. Обучение по: колективно договаряне, поведение на работодателя в условията на стачки, здравословни и безопасни условия на труд и др.

Инвестиране и приватизация

Управление на инвестиционни и приватизационни проекти. Консултиране в цялостния процес на приватизация, инвестиране и финансиране.

Международно икономическо коопериране

Консултации и подготовка на документи по външнотърговски и митнически режими. Подпомагане на българските фирми с търговска, икономическа и законодателна информация, бизнес предложения в реализирането на международни икономически програми, двустранни и многостранни предложения за коопериране, представяне на чуждестранни фирми и организиране на бизнес делегации и търговски мисии. 

Външноикономическо сътрудничество и бизнес контакти

 • Международни проекти и програми. Консултации и разработки за участие в международни       проекти. Разработки и бизнес планове за кредитиране на инвестиционни проекти. Съпровождане и посредничество за бизнес контакти по поръчка.
 • Организиране на бизнес срещи и установяване на делови контакти с чуждестранни фирми.
 • Съдействие за участие в международни панаири, изложения, презентации, семинари и  други.
 • Подготовка и внедряване на Системи за управление на качеството /СУК/ по стандартите на ISO 9001 : 2000
 • Подготовка и внедряване на Системи за управление на околната среда по стандартите на от серията ISO14000 и EMAS
 • Подготовка и внедряване на Система за “Здравословни и безопасни условия на труд” по стандартите на ISO 18000
 • Подготовка и внедряване на Система за анализ и контрол по стандартите на HACCP.
 • Подготовка на изпитателни лаборатории за акредитация, съгласно изискванията на  БДС EN ISO/IEC 17025:2001 и Българската служба за акредитация /ИА “БСА”/ по отношение на организация и дейност.
 • Представителство интересите на членовете пред обществени, държавни и други органи в страната и чужбина.
 • Защита интересите на работодателите в диалога с правителството и синдикатите.
 • Сертификация за удостоверен производител с цел защита от нелоялна конкуренция.
 • Разглеждане на съдебни спорове, чрез Арбитражен съд към Българска стопанска камара.
 • Съдействие за издаване на входни и изходни визи за бизнес пътувания. Покани–декларации за чуждестранни бизнес партньори.
 • Включване в електронния вестникBIA daily” за бизнес информация и публикации.
 • Други дейности по конкретни проблеми и по искане на членовете.


Интелектуална собственост

Консултации, подготовка на документи за регистрация на патенти, търговски марки, промишлен дизайн и географски означения на фирмени имена, промишлени образци и наименование за произход, лицензионни договори, права върху технологични продукти, франчайзинг и други.

Консултации  на фирми

Правни, счетоводни, разработване на бизнес-планове, помощ при кандидатстване за финансиране пред банки, алтернативни източници за финансиране или програми за подкрепа на бизнеса, услуги в областта на маркетинга и рекламата. 

Извършване и удостоверяване на професионално обучение

Провеждане на обучение, професионална квалификация и преквалификация – Лицензия № 200312048/02.10.2003 г. издаден от Национална агенция за професионално образование и обучение – на ЦПО на БСК, по 35 професии в над 60 специалности за развитие на основни умения като маркетинг и комуникации, финанси и счетоводство, информационни технологии, обслужване на клиента, бизнес планиране и др.

Оценка на компетенциите на работната сила,  кариерно развитие и валидиране на знанията в Регионалния център за оценка на компетенциите към СК – Варна. Разработване на компетентностни модели на фирми, организации и институции.


Членове на БСК в област Варна 

1. Членове на Стопанска камара Варна 109
2. Членове на Браншови организации 332
3. Директни 9


Членове на БСК в област Варна  по сектори

Добив /без на енергийни суровини/ 4
Металургия. 5
Образование 2
Операции с недвижимо имущ. наемод. дейност и други бизнес услуги. 11
Преработваща промишленост - некласифицирана. 5
Обработка на дървен материал и изделия от него без мебели. 6
П-во на дървесна маса, хартия, картон и изделия от тях. 6
П-во на електро, опитично и друго оборудване 5
П-во на изделия от каучук и пластмаси 5
П-во на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво 1
П-во на лицеви кожи и изделия от тях 5
П-во на машини и оборудване. 16
П-во на превозни средства 6
П-во на продукти от други неметални минерални суровини 4
П-во на текстил и изделия от текстил, производ. на облекло 13
П-во на химични ещества, химични продукти и химични влакна 7
П-во на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 19
Селско, ловно и горско стопанство 18
Снабдяване с електрич. и топл.енергия, газообр.горива и вода 6
Строителство 168
Транспорт, складиране и събщения 44
Търговия, 42
Финансово посредничество 5
Хотели и ресторанти 19


Управителен съвет на Стопанска камара - Варна 

1. Илия Николаев – “Топлофикация-Варна” ЕАД

2. Огнян Спасов – изп.директор на СК-Варна

3. Димитър Желязков – „Вилмар контрол” ООД

4. Христина Димитрова - “СИ БАНК”АД

5. Галя Тодорова – „Лира инвест” ЕООД

6. Продан Проданов – “Велмар консулт” ООД

7. Недялко Неделчев – “Каргоекспрес” ООД

8. Тошко Гяуров – “ФКЦ” - Варна

9. Павел Николов – “Белстрой” ЕООД - Варна

10. Тома Томов – „Интерком груп“ООД

11. Стилиян Габровски – “ Инфлот” ЕООД-Варна

12. Иван Тодоров – „КПГ Инвест“ ООД

13. Ненко Ненков - “Гифта” АД

14. Петьо Милков – “Черно море” АД

15. Нели Симеонова – „Булгаргаз систем” ООД

 

Контролен съвет на Стопанска камара – Варна 

1. Пламен Павлов – „Белла трейд” ЕООД

2. Николай Недков – “Златни пясъци” АД

3. Румана Чолакова –„ИСТ-90“ ООД  

 

Устав на Стопанска камара - Варна 

Огнян Спасов
Изпълнителен директор