По повод протичащата в общественото пространство дискусия относно минималната работна заплата (МРЗ) и част от пенсиите, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес изразява следната принципна позиция

  1. Подкрепяме увеличение на доходите на заетите в икономиката, като стимул за подобряване на квалификацията, нарастване на потреблението, ръст на инвестициите и техническото обновление. В условията на крехко възстановяване и преструктуриране на икономиката, това не следва да става само и изключително по административен път. Промените в заплатите на най-неквалифицираните работници, вкл. за тези, които не желаят да се образоват и квалифицират и не получават съответна оценка от работодателите, следва да се основава на пазарни механизми. Решенията за това трябва да се вземат на ниво предприятие и/или бранш.
  2. Актуализацията на пенсиите следва да се извърши с еднакъв процент за всички пенсии, в зависимост от осигурителния доход, инфлацията и ръста на БВП. Индексирането на най-ниските пенсии „награждава” една част от осигурени лица, които не са внасяли дължимите вноски и са лъгали обществото, и „наказва” хората с по-високи пенсии, както и получаващите т.нар. „стари пенсии”, които са били коректни и изрядни спрямо пенсионно-осигурителната система. Подобен подход деформира солидарния принцип, демотивира осигурените лица за внасяне на осигуровки в реални размери и дестабилизира финансово пенсионната система.
  3. Решенията за актуализация на МРЗ и пенсиите не трябва да се вземат под натиск, а след сериозна оценка на въздействието, съгласно българското законодателство и европейските директиви. МРЗ е ключов икономически параметър, чрез който по силата на повече от 20 закона и над 40 подзаконови акта се променят автоматично множество социални плащания, такси (в т.ч. таксите за посещение при лекар и зъболекар, и за болничен престой), концесионни възнаграждения, възнагражденията на висшата администрация, субсидиите за политическите партии и пр.
  4. Промяната на МРЗ, без отчитане на преките и косвени ефекти от този акт ще постави в затруднение голяма част от фирмите в България и, преди всичко – малките и средни предприятия, които осигуряват основната част от работните места в страната. Това решение ще принуди работодателите да закрият работни места и/или да освободят главно нискоквалифицираната работна ръка. Това ще доведе до допълнителен натиск върху обществените фондове и дебаланси в приходната и разходната части на държавния бюджет и бюджета на ДОО.
  5. Като национално отговорен участник в тристранния диалог, БСК формира позицията си при отчитане на националния икономически интерес, а не на база обособени корпоративни интереси. Целта ни е да се гарантира бюджетната и финансова стабилност, които имат пряко влияние върху условията за бизнес.

 

Пълният текст вижте в прикачения файл


Относно промените на МРЗ и пенсиите
Добави мнение