Изх. № 05-02-74 / 10.10.2016 г.

 

ДО

Г-ЖА ЗОРНИЦА РУСИНОВА

МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОТНОСНО:

Предложения на БСК за принципите, процедурите, факторите и показателите за определяне на минималната работна заплата за страната

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО РУСИНОВА,

Настоящите предложения се основават на официалните позиции на УС на БСК по определянето на минималната работна заплата (МРЗ) и са представени на 22 април 2016 г. в работната група към МТСП.

Принципи

1. В съответствие с постиганата договореност между работодателските и синдикални организации, Република България следва да ратифицира Конвенция 131 на Международната организация на труда и да прилага регламентираните принципи и изисквания за определяне на минималната работна заплата МРЗ.

2. Това налага промени в правната и институционална рамка на социалното подпомагане, прецизиране на обхвата на целевите групи-получатели, вида, броя и размера на социалните помощи и услуги, като не се надвишава значително досегашното ниво на разходи за социално подпомагане в БВП.

3. Следва да бъде преустановено административното определяне на допълнителни плащания към трудовото възнаграждение в частния сектор, извън определените в Кодекса на труда и колективното трудово договаряне (т.нар. „клас за прослужено време“), както и на прагове на минимален осигурителен доход по икономически дейности, квалификационни групи и професии.

4. В съответствие с чл. 1 на Конвенция 131 (нератифицирана), в Кодекса на труда следва да бъде регламентиран обхват на получателите на определената за страната МРЗ и на валидните изключения. Например, в училищното образование по-ниски ставки за обучаеми лица на трудов договор (т.нар. дуална система), навършили 16-годишна възраст, или за лица с начална ниска квалификация в професионално обучение извън образователната система и др.

5. В съответствие с чл. 2 на Конвенция 131, действащото законодателство и практика да съблюдава правото за договаряне на по-високи от определената за страната МРЗ чрез фирмени и браншови КТД. При спазване на принципите за свобода на КТД и Конвенция 98 на МОТ (ратифицирана) следва да се отмени предвидената в Кодекса на труда възможност за т.нар. „разпростиране“ на браншови КТД.

Процедури (механизъм)

6. В съответствие с чл. 4 на Конвенция 131 и преобладаваща практика в държавите членки на ЕС (вкл., България), продължава действието на досегашния механизъм за консултации със социалните партньори по размера на МРЗ в Комисията по доходи и жизнено равнище (КДЖР) и в НСТС, във връзка с подготовката на проекта на държавния бюджет и, при необходимост, за приемане на нов размер с постановление на МС. В тази връзка:

6.1 Ежегодно до края на м. април МТСП (НСИ) публикува агрегирани данни до трето ниво по код на икономическите дейности (КИД 2008) за средната работна заплата, по общини и области, компенсация на наетите лица, линия на бедност, ръст на цените, наети и заети лица, производителност на труда (БДС на едно заето лице) и разходи за единица труд (Unit labor cost) за предходната календарна година.

6.2. От началото на м. май до края на м. септември, на основата на предоставени допълнителни актуални тримесечни данни, се провеждат ежегодни консултации между социалните партньори, по: а) необходимост от актуализация през следващата година; б) предложения за нов размер на МРЗ. Консултациите приключват с протокол на КДЖР за последващо обсъждане в НСТС.

6.3. В зависимост от изхода на консултациите и след приемане на Закона за държавния бюджет, до края на м. ноември, Министерският съвет приема постановление за определяне на размера на МРЗ.

Фактори

7. В съответствие с чл. 3 на Конвенция 131 при консултирането със социалните партньори и определянето от Министерския съвет на размера на МРЗ следва да се отчитат следните фактори:

7.1. потребностите на работниците и техните семейства, вземайки под внимание общото равнище на работна заплата в страната, стойността на живота, социалните помощи и сравнителното равнище на живот на другите социални групи;

7.2. икономически съображения, вкл. изискванията на икономическото развитие, равнищата на производителност и необходимостта от достигане и поддържане на високо равнище на заетост.

Основни показатели

8. Показателите (по стойности от преходната календарна година и до края на I-то полугодие), характеризиращи факторите, регламентирани в Конвенция 131 на МОТ, които се вземат предвид при ежегодните консултации за необходимостта от актуализация и евентуален нов размер на МРЗ, включват:

8.1. Линия на бедност в размер и по методика, определени от МС, съпоставена с актуалния и очакван или консултиран нетен размер на МРЗ (без данъци и осигуровки за сметка на наетото лице);

8.2. Размер и динамика на средната работна заплата, общо по икономически дейности до трети знак, по общини и области;

8.3. Индекс на потребителските цени;

8.4. Производителност на труда (БДС на едно заето лице), общо и по икономически дейности до трети знак;

8.5. Заетост (заети и наети лица) - общо по основни икономически дейности до трети знак, по общини и области;

8.6. Динамика на БВП и БДС;

8.7. Други общо икономически фактори (показатели) със значимо въздействие през текущата и следващата календарна година (напр., очакван ръст на цените на енергоносителите за частния и битов сектор, данъчни промени, измерими очаквани ефекти от промени във външно политическата и икономическа среда и други, по които е постигнато предварително съгласие между социалните партньори).

 

С УВАЖЕНИЕ,

 /п/

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно механизма за определяне на МРЗ
Добави мнение