Целта на законопроекта е да се преодолее спадът в инвестициите, както и да се насърчат инвестициите с висока добавена стойност и създаването на високопроизводителни работни места.

Основните предложения са следните:

 • Създаване на възможности насърчаване на инвестициите на общинско ниво;
 • Въвеждане на допълнителен критерий за сертифициране - новоразкрити работни места, като с увеличаването на създадената заетост да се намалява изискуемият размер на инвестицията;
 • Възстановяване на част от задължителните осигурителни плащания от инвеститора за новоразкритите работни места за определен период от време;
 • Въвеждане на възможност чуждестранни граждани да пребивават в страната на основание на инвестиционната си дейност.


Българска стопанска камара подкрепя мерките за допълнително стимулиране на инвестициите, особено свързаните с насърчаване на разкриването на нови работни места. В същото време, сме длъжни да отразим и следните бележки по законопроекта, както и опасностите, които биха се появили при неправилно дозиране на предлаганите мерки:

 1. Създаването на възможност за издаване на общински сертификати за насърчаване на инвестициите в отделни общини чрез ускоряване на административното обслужване и други общински мерки не променя инвестиционната среда, тъй като и сега тези насърчителни мерки могат да бъдат прилагани, без изрично да са записани в закона.
 2. Акцентирането на стимули за нови работни места ще насърчи инвестициите в трудоемките отрасли.
 3. Стимулирането на новоразкритите работни места може да доведе до освобождаване и последващо наемане на служители с цел ползване на преференциите. Освен това, съществува опасността всяко разширяване на дейността да се представя като отделен проект, отново с цел ползване на преференции за новоразкрити работни места.
 4. Стимулирането на създаване на нови работни места без инвестиции или с минимални такива не създава гаранции за дългосрочни инвестиционни намерения. Инвеститорите се стимулират за периода на преференцията, след което напускат, тьй като не са обвързани с изградени дълготрайни активи.
 5. Наличните и предложени с проектозакона мерки са насочени единствено към едрия бизнес. Малкият и среден бизнес остава извън обхвата на мерките, а точно той има нужда от подпомагане. За 2-то тримесечие на 2012 г. на годишна база са загубени 93 хил.работни места. Докато за икономиката това е спад с 2%, за сектора на микро- и семейния бизнес, в т.ч. и самонаетите, спадът е 30%.
 6. Спестяването на осигуровки от големите инвеститори ще намали техните разходи, но може да доведе до изкривяване на пазара и неконкурентоспособност на дребния предприемач, който за да оцелее, ще бъде принуден да мине в сивия сектор.
 7. Отсъства анализ на ефекта на вече прилаганите мерки за насърчаване на инвестициите, както и оценка на въздействието на всяка една от предложените нови мерки.


Българска стопанска камара счита, че за инвеститорите са определящи, освен ниските данъчни ставки и стимулите, преди всичко общата бизнес среда и нейната предсказуемост, изградеността на  инфраструктурата, наличието на квалифицирана работна ръка, стабилността на законодателната и съдебна система, отсъствието на бюрокрация и корупция, неучастието на държавата като играч на пазара, водещо до неговото деформиране.

Предлаганите в законопроекта облекчения само за някои не трябва да подменят усилията за прости и ясни правила за всички. Най-преките пътища за привличане на инвестиции са чрез стимулиране на публично-частните партньорства при изграждане на инфраструктурата и публичните услуги, въвеждане на електронен обмен при контакти и услуги на администрацията и облекчаване на достъпа до мостово финансиране с цел усвояване на евросредствата.


Позиция по Проекта на ЗИД на Законa за насърчаване на инвестициите
Добави мнение