"В съответствие със своя устав и възприета практика, БСК не се обвързва с официални позиции по предварителни намерения за внасяне на фундаментални промени в законодателството. Същевременно, БСК е изразявала многократно позиции срещу разрастване на сивата икономика, на данъчните и осигурителните измами. В рамките на социалния диалог и Националния съвет за тристранно сътрудничество са обсъждани принципни предложения, отправени от национално представителните синдикални организации."

Писмо на изпълнителния председател на БСК Божидар Данев до г-жа Менда Стоянова - зам.-председател на Народното събрание и председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси, по повод проект за изменения на Наказателния кодекс, инкриминиращи укриването на дължими социални осигуровки.

В писмото се посочва, че подобно предложение засяга основите на трудовите и осигурителни отношения, поради което следва да бъде инициирано от Министерския съвет. Подобни фундаментални промени в законодателството трябва да бъдат задълбочено обсъдени на експертно ниво и консултирани в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Според БСК, обсъждането на представените предложения следва да бъде обвързано с продължаващото влошаване на общите икономически условия, оказващи натиск и водещи до некоректно поведение на част от работодателите спрямо работниците, фиска и осигурителните системи чрез укриване на данъчни и осигурителни задължения, вкл.:

  • Непосилна регулаторна тежест, мултиплицираща ограниченията на т.нар. паричен съвет;
  • Пълзяща монополизация на основни икономически сектори и дейности чрез административни и законодателни механизми, и елиминиране на съществена част от МСП;
  • Неразплащане по сключени договори от страна на централни и местни държавни органи, вкл. въвеждане на рабати при погасяване на просрочени задължения на държавата;
  • Многобройни държавни и местни такси, откъснати от реалните разходи за предоставяне на публични услуги или въведени в противоречие с Конституцията и законите на Р България (такса „битови отпадъци“ и др.);
  • Разрастващи се процедури по умишлено предизвикана несъстоятелност „със задна дата“;
  • Издаване на проблемни ревизионни актове по ДДС, отменени с последващи съдебни решения, чрез които се блокират значителни обезпечения и се елиминират от пазара голям брой коректни предприятия и търговци.


Писмо до Менда Стоянова относно проект на ЗИД на НК
Добави мнение