Становище на БСК относно продължаването на строителството на АЕЦ „Белене“
Добави мнение

БСК изпрати до Народното събрание свое становище по внесения проект за решение за продължаване на строителството на АЕЦ „Белене“.

Българска стопанска камара не е в състояние да дефинира нуждата от рестартиране на проекта „Белене” поради следните съображения:

 1. Не е налице обоснована дългосрочна икономическа и енергийна стратегия, част от която следва да бъде и проектът „Белене”;
   
 2. БСК няма достъп до  пълна експертна информация за параметрите на проекта с цел оценяване на неговата ефективност, в т.ч  размер на инвестицията, държавно участие, схема за финансиране, пазари,  цена на ел.енергията и т.н.;
   
 3. България е посочена от Европейската комисия като пример за изкуствено поддържане на икономически и екологично неефективни централи, за които плащат потребителите. Под въпрос към момента е необходимостта от нови електропроизводствени мощности за вътрешно потребление, особено като се има предвид, че българската електроенергийна система разполага със значителен свръхкапацитет за производство;

 

Категоричната ни позиция е, че:

 • Държавата не трябва да се ангажира финансово в реализацията на проект за нова ядрена централа, а неговата реализация следва да се осъществи само на база частно участие, при отчитане на направените до момента инвестиции и стриктно съблюдаване на изискванията за безопасност.
   
 • Държавата и държавните дружества не трябва да се обвързват с изкупуване на енергията, произведена от ядрената централа, и бъдещи ценови условия за това.
   
 • Който и да е енергиен проект следва да се реализира при стриктно спазване на българското и европейско законодателство, а намесата на държавата на електроенергийния пазар следва да бъде ограничена само до случаите, когато има реална заплаха за недостиг на производствени мощности и за сигурността на снабдяването.