22.01.2014

Във връзка с приетите от Комисията по правните въпроси в Народно събрание на второ четене изменения и допълнения в ЗОП, Българската стопанска камара изразява следното становище:

  1. Възразяваме срещу въвеждането на възможността за възлагане на поръчки без търг или конкурс на кандидати (in-house поръчки). Отсъствието на изисквания към свързаните с възложителя фирми като оборот, квалификация на персонала, опит и др. ще доведе до масово създаване на собствени фирми от възложителите с основна цел обсебване на ресурсите по ЗОП, неконтролируемо харчене на публични средства и вътрешна корупция. Това ще означава повечето общини и държавни институции да създадат собствени охранителни, застрахователни, строителни, ремонтни и т.н фирми, чрез които да усвоят парите по ЗОП. Тази възможност ще доведе до елиминиране на конкуренцията, отсъствие на справедливо определяне на цената на поръчката и на условията за нейното възлагане. Като резултат ще бъде налице опасност за източване на бюджетни и обществени средства. Възлагането на „собствени” фирми от страна на възложителите ще ограничи и свие рязко пазара на обществени порчъки и достъпа на малкия и среден бизнес до тях, ще влоши тяхното финансово състояние, ще отблъсне чуждестранните инвеститори, ще доведе до скрито одържавяване на икономиката и допълнително ще влоши ефективността на разходване на публичните средства, по който показател страната ни е на последно място в Европейския съюз.
     
  2. Настояваме за въвеждане на строга регламентация за избор на подизпълнители, като към чл. 45а (1) се добави текста „Сключването на договор с подизпълнители, избрани по време на изпълнението на обществената поръчка, става при установена невъзможност за изпълнение на задълженията от страна на подизпълнителите, посочени в офертата и след одобрение от страна на възложителя. Подизпълнителите, избрани по време на изпълнението на обществената порчъка, следва да отговарят на изискванията, посочени в конкурсната документация на поръчката." Подизпълнителите, посочени в офертата са част от предложението на изпълнителя, с което той доказва съответствие с изискванията на възложителя." Наличието на възможност за подписване на договор с други подизпълнители по същество подменя офертата на изпълнителя и не гарантира, че същите отговарят на условията на конкурсната документация, което опорочава процедурата. Липсата на яснота при какви обстоятелства изпълнителят може да сключи договор с други подизпълнители дава възможност за изнудване на подизпълнителите, посочени в офертата, след сключване на договора.“
     
  3. Предлагаме, с цел бързо и ефективно решение на спорове при провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, да се регламентира възможността за арбитражно решаване на спорове при съгласие на заинтересованите страни в процедурата.


Становище относно законопроекта за измeнение на Закона за обществените поръчки
Добави мнение