Предложения на БСК за финансова стабилизация на държавното обществено осигуряване
Добави мнение

Българската стопанска камара изпрати до социалното министерство свои предложения за финансова стабилизация на държавното обществено осигуряване.

Ето мерките, които предлага БСК:

 1. Окончателно „почистване“  на осигурителната система от плащания, които не са свързани с осигурителния принос на лицата към осигурителната система. Социалните пенсии  и обезщетенията, за които не са внасяни осигуровки от лицата, да се поемат от бюджетите на съответните институции.
   
 2. Радикално да се измени системата за определяне и отпускане на пенсиите за инвалидност с оглед да се ограничат злоупотребите при медицинската експертиза на работоспособността.
   
 3. Въвеждане на обективни показатели и автоматизъм при определяне на условията за придобиване право на пенсия и за  ползването на фондовете на ДОО.
   
 4. Да отпаднат ограниченията (таванът) за максимален размер на пенсиите за всички лица, които са придобили право и получават  пенсия.
   
 5. Работодателят да заплаща само първия ден от временната неработоспособност, като се засили контролът по издаването на болничните листове.
   
 6. Разпределението на осигурителната вноска между работодателя и осигуреното лице да достигне 50:50.
   
 7. Да се разработят нови, по-обективни и по-справедливи критерии, които да не позволяват ползване на правото за ранно пенсиониране, когато условията на работа не отговарят на изискванията. Основен критерий да бъде оценката на риска и тежестта на работа на конкретните работни места.
   
 8. Да се извърши анализ  на състоянието и перспективите от дейността на пенсионноосигурителните дружества. Анализът, заедно с пакет от предложения, да се разгледа от правителството, работодателите, синдикатите, пенсионни фондовете и експертите.

Предложенията са изпратени до социалния министър Хасан Адемов с писмо с изходящ номер 05-02-24/06.03.2014 г.