Изх. № 03-00-5 / 24.01.2015 г.

 

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РБ

Г-Н ИВАЙЛО КАЛФИН
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И
МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ НА РБ

 

СТАНОВИЩЕ

ОТНОСНО:

Проект на ЗИД на Кодекса за социално осигуряване и на Закона за Държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Българската стопанска камара (БСК) приветства представения от Министерството на финансите проект за изменения и допълнения на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и на Закона за държавния фонд за гарантиране на устойчивост на държавната пенсионна система (ДФГУДПС).

Считаме, че чрез предложените текстове се тушират дефектите на приетите в края на 2014 г. промени в КСО, които криеха сериозни рискове за стабилността не само на втория пенсионно-осигурителен стълб (универсалните пенсионни фондове), но и на цялата осигурителна система.

В настоящия проект за промени т. нар. „право на избор“ е в много по-голяма степен гарантирано, като най-същественото е, че то не е ограничено до един път в рамките на целия период на осигуряване, а е дадена възможност да бъде упражнявано многократно. Положителен момент е и връщането на принципа на служебно разпределение на лицата, неизбрали в съответния срок универсален пенсионен фонд (УПФ).

Дискусионни са предлаганите промени в чл. 70, съгласно които се намалява индивидуалният коефициент на осигуряваните лица за времето, в което са се осигурявали в УПФ, а за престоя на партидите им в т. нар. Сребърен фонд индивидуалният им коефициент не се намалява. Считаме, че подобен запис дава допълнително предимство на държавния фонд и поставя частните фондове в неравностойно пазарно положение.

Не на последно място, необходими са допълнителни промени в Закона за Сребърния фонд, които да гарантират по-ефективното му управление, а оттам и по-висока доходност на средствата по индивидуалните партиди на осигурените лица. Една от задължителните промени в управлението на фонда би следвало да бъде въвеждането на реално трипартитно управление с равни квоти на държавата, осигурителите (работодателите) и осигурените лица.

Остава нерешен и въпросът за сигурността на осигурителните спестявания. В тази връзка е необходимо да се обмисли възможността за създаване на гаранционен осигурителен фонд по аналог с Фонда за гарантиране на влоговете в банките.

Освен това, предложеният законопроект не дава яснота и по редица въпроси с технически и административен характер, вкл. ще се обособи ли в рамките на Сребърния фонд отделен капиталов фонд, в който да постъпват партидите на осигурените лица, предвижда ли се фондът да има банка-депозитар и т. н.

Изразяваме готовност да продължим активното си участие в дискусиите по предлаганите промени, както и по изработването на глобална стратегия за реформа на осигурителната система. Убедени сме, че стабилизирането на обществените системи минава през широк обществен дебат и постигане на съгласие по основните принципи на реформите.

Очакваме дебатът по пенсионната реформа да рестартира дейността на Националния съвет за тристранно сътрудничество, като единствената установена чрез закон институционална форма за социален диалог по въпросите на трудовите и осигурителните отношения.

 

С УВАЖЕНИЕ,

БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ


Относно предложените промени в КСО и в Закона за Сребърния фонд
Добави мнение