ЧРЕЗ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАЛИЯ

ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

ЖАЛБА

от

АСОЦИАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИЯ КАПИТАЛ В БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО- ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

 

П Р О Т И В

Постановление № 419 от 17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ бр. 105/2014г. )

Правно основание: чл. 185 от ПК във връзка с чл. 146 т. 3 от  АПК

 

УВАЖАЕМИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЪДИИ,

Оспорваме изцяло Постановление на Министерски съвет № 419 от 17.12.2014 г.  за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната (обн. ДВ бр. 105/2014г.) като незаконосъобразно, поради съществено нарушение на административнопроизводствените правила по смисъла на чл. 146 т. 3 от АПК.

С постановлението са определени  нови размери  на минималната  работна  заплата за страната - 360 лв. от 1 януари 2015 година и 380 лв. от 1 юли 2015 г.  Определени са размери на минималната часова работна заплата и са уточнени  източниците за осигуряване на необходимите средства за увеличението.

Постановлението не е обсъдено от Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) преди приемането му.

Съгласно чл. 3 ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), държавата осъществява регулирането на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения, както и въпросите на жизненото равнище, в сътрудничество и след консултации с представителите на работниците и служителите на работодателите. Според чл. 3 ал. 2 от КТ сътрудничеството и консултациите задължително се осъществяват при приемането на нормативни актове по отношенията и въпросите посочени в ал. 1.  Чл. 3 от КТ  определя НСТС като  орган, който осъществява сътрудничеството и консултациите, дава мнения по законопроекти, проекти на подзаконови нормативни актове и решения на МС свързани с трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения.

Минималната работна заплата уредена в ПМС № 419/2014 г. е въпрос от категорията на трудовите и непосредствено свързаните  с тях  отношения на българските граждани.  НСТС не е свикван с дневен ред включващ определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната и проекта за постановлението не е обсъден  на заседание на НСТС преди приемането му. Нарушени са  чл. 3 ал. 2 от КТ и процедурата за взимане на решения, установена в Правилника за организацията и дейността на съветите за тристранно сътрудничество. Задължителността на процедурата по чл. 3 ал. 2 от КТ относно минималния размер на работна заплата означава да се проведат консултации с представителните работодателски и синдикални организации по подготвения конкретен проект за подзаконов нормативен акт. Наличието на принципно обсъждане по този въпрос между социалните партньори преди представяне на този проект не изключва задължението за водене на консултации след съставяне и представяне на конкретния подзаконов нормативен акт (така Решение № 9289/04.12.2001 г. на ВАС по адм. д. № 8256/2001 г., 5-членен състав). Неспазването на тази процедура представлява съществено нарушение на  императивни  административнопроизводствени правила, които трябва да бъдат спазени преди приемане на нормативни актове в областта на трудовите и свързаните с тях отношения.

Налице са основанията  по чл.185 от АПК във връзка с 146 т. 3 от АПК  за оспорване и по чл. 193 ал.1 от АПК за отмяна на постановлението, като незаконосъобразен подзаконов нормативен акт.

За организациите ни са налице предпоставките по чл. 186 ал. 1 от АПК,  за  оспорване на  ПМС № 419/17.12.2014 г.

Признати сме за представителни организации на работодателите на национално равнище по реда на чл. 36 от КТ, във връзка с чл. 35 от КТ, с решения на Министерски съвет, както следва: РМС № 637/26.07.2012 г. признава представителност  на  КРИБ; РМС№ 638/26.07.2012 г. признава представителност на БТПП; РМС № 639/ 26.07.2012 г.признава представителност на БСК; РМС№ 640/26.07.2012 г. признава представителност на АИКБ.

Националният съвет за тристранно сътрудничество към датата на приемане на постановлението, както и в настоящия момент,  включва по двама представители от всяка от организациите ни, като представителни организации на работодателите на национално равнище.

Като организации представляващи една от трите равнопоставени страни в социалния диалог, съгласно чл. 3 и 3а от КТ и представляващи интересите на работодателите, пряко заинтересувани от нормативно определения размер на минималната работна заплата, за нас съществува правен интерес от настоящата жалба.

Във връзка с изложеното Ви молим да отмените Постановление на Министерски съвет № 419/17.12.2014 г. за определяне на нови размери на минималната работна заплата за страната, като прието при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и ни присъдите направените по делото разноски.


Жалба на АИКБ, БСК и БТПП против новите размери на минималната работна заплата
Добави мнение