Изх. №  05-10-15 / 15.9.17 г.

 

ДО

Г-Н НЕНО ДИМОВ

МИНИСТЪР НА

ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Относно: Проект на Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) изразяваме следното становище:

  1. В проекта е предвидено (чл. 36, т. 19) провеждане на самостоятелни процедури по реда на раздел първи на глава седма от ЗООС – предотвратяване на големи аварии с опасни вещества. Това предполага, че Министърът на околната среда и водите ще издава решенията по изграждането и експлоатацията на ново и експлоатацията на съществуващо предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал или на части от него, което, съгласно ЗООС (чл. 109) се извършва от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда. По този начин, министърът на околната среда и водите се превръща в орган по издаване на  разрешителните и придобива качество на първоинстанционен орган по обжалването им. Това може да създаде невъзможност за ефективно административно обжалване, доколкото липсва експертен капацитет по отделните компоненти и законодателство за опазване на околната среда, в органите извън МОСВ и ИАОС.

На следващо място операторите на промишлени инсталации се поставят пред единствената възможност за обжалване на съответните решения, само и изключително по съдебен път. В тази връзка следва да се отчете и състоянието на съдебната система, наличната експертиза на привлечените вещи лица, приемането на различни съдебни решения по едни същи казуси, забавеното правосъдие и др. Освен това, през 2015 г. в ЗООС бяха приети промени, свързани със съвместяване на процедурите за контрол на големи аварии и тези по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В допълнение с промяната на административния режим и прехвърлянето на процедурата по одобряване на доклади за безопасност от МОСВ в ИАОС, беше осигурена и координация с процедурите по издаване и преразглеждане на комплексни разрешителни и облекчаване на процедурите по преразглеждане на административните актове.

  1. В предложения проект не са регламентирани ясно и изчерпателно дейностите, свързани с методическо ръководство на работата на регионалните инспекции по околната среда и водите и ИАОС по отношение на управлението на химикалите и предотвратяването на риска от големи аварии с опасни вещества“ (чл. 36, т. 33 от настоящия правилник).
  2. В дейностите на Дирекция "Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването" следва да бъде включена и дейността на Националното информационно бюро, което е част от европейската мрежа HelpNet, за безвъзмездно предоставяне на информация и помощ в подкрепа на бизнеса.

В рамките на НИБ до този момент са проведени десетки семинари с представители на индустрията, вкл. над 1500 представители на отделни предприятия в сътрудничество между МОСВ и БСК. Предоставят се и консултации и обучение по прилагане на законодателството в областта на химикалите, безопасното им производство и съхранение с цел гарантиране на високо ниво на защита на човешкото здраве и околната среда.

Предвид посоченото, считаме, че обединяването на дейностите по опазване на чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването е в значителна степен механично и не отразява необходимостта от отчитане на различията във функционалните отговорности и административни процеси.

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател


Относно проект на Устройствен правилник на МОСВ
Добави мнение