Относно статута на Националния институт за помирение и арбитраж
Добави мнение

Изх. 9116-2/06.02.2018 г.

 

ДО

Д-Р СУЛТАНКА ПЕТРОВА

ЗАМ.-МИНИСТЪР НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

Относно: Статута на Националния институт за помирение и арбитраж

УВАЖАЕМИ Д-Р ПЕТРОВА,

В отговор на Ваше писмо № 9116-2/25.01.2018 г., с настоящото представям становище на БСК по статута и дейността на Националния институт за помирение и арбитраж.

НИПА е институция, създадена по предложение на Международната организация на труда и с активното съдействие на социалните партньори, която способства за активизиране на социалния диалог и осъществява законово регламентираните извънсъдебни способи за уреждане на колективни трудови спорове.

Съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Националният институт за помирение и арбитраж няма правомощия да се самосезира при възникване на колективен трудов спор. За съдействие към нея могат да се обръщат страните по колективния трудов спор – работодатели или работници/служители, или техните представители. Ограниченият брой на посредническите и арбитражни процедури към НИПА не би следвало да се тълкува като слабост, доколкото в по-голяма част от случаите, социалните партньори на ниво предприятие са съумявали да решават спорните въпроси помежду си, без да се стига до колективни трудови спорове и стачни действия.

В същото време считаме, че законовата уредба, съдържаща се в Закона за уреждане на колективните трудови спорове, е остаряла и не отговаря на съвременните социални и икономически условия. В тази връзка е необходимо усъвършенстване на законодателната уредба на способите за посредничество, помирение и арбитраж и осигуряване на компетентни, независими и безпристрастни процедури. Необходима е също законова регламентация на  информационната функция на НИПА, като в ЗУКТС залегне задължение за института да поддържа информационна система за колективни трудови договори и колективни трудови спорове. Въз основа на публично достъпните данни, експертите на института следва да предоставят информация и да изготвят анализи, които да подпомагат социалните партньори в процеса на колективното трудово договаряне и да служат като основа за бъдещи практически и законодателни промени в областта на индустриалните отношения.

Към момента в Р България няма друга институция, която да обобщава и анализира в пълен обхват информацията за колективните трудови договори и колективните трудови спорове.

С УВАЖЕНИЕ,

 

БОЖИДАР ДАНЕВ

Изпълнителен председател